Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề. Bộ Tài chính cho biết, Luật Giá số 16/2023/QH15 (Luật Giá 2023) được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024 bao gồm 8 chương 75 điều, trong đó Chương 5 quy định về hoạt động thẩm định giá.

Tại Luật Giá 2023, liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá có một số điểm mới sau: tăng số lượng thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp từ ít nhất 3 lên ít nhất 5 thẩm định viên về giá.

Đối với loại hình công ty TNNH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ sung điều kiện tổng số vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp phải chiếm tỷ lệ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tăng số lượng thẩm định viên tại chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá từ ít nhất 2 lên ít nhất 3 thẩm định viên về giá.

Đối với các doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá 2012 được chuyển tiếp, đến ngày 1/7/2025 phải đáp ứng được điều kiện trên.

Trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá 2023, Bộ Tài chính thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Đồng thời, khi Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2024), điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá cũng có sự thay đổi khi yêu cầu người đăng ký hành nghề phải có tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá với trình độ đại học trở lên từ đủ 36 tháng.

Trường hợp làm việc với trình độ đại học trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá theo chương trình định hướng ứng dụng theo quy định của pháp luật thì tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá từ đủ 24 tháng.

Để triển khai thi hành luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, Bộ Tài chính yêu cầu thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá chủ động nghiên cứu toàn diện các quy định tại Luật Giá 2023, rà soát tình hình thực tế của doanh nghiệp về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và điều kiện đăng ký hành nghề của thẩm định viên, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Giá 2023./.