Tiêu chuẩn Thẩm định giá

Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội xin giới thiệu chi tiết Hệ thống các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam như sau:

1. Thông tư 158/2014/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 – Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 – Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 – Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 – Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.

Download Thông tư 158/2014/TT-BTC

2. Thông tư 28/2015/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 – Quy trình thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 – Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 – Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

Download Thông tư 28/2015/TT-BTC

Download Phụ lục Thông tư 28/2015/TT-BTC

3. Thông tư 126/2015/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 – Cách tiếp cận từ thị trường;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 – Cách tiếp cận từ chi phí;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 – Cách tiếp cận từ thu nhập.

4. Thông tư 145/2016/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 – Thẩm định giá Bất động sản

5. Thông tư 122/2017/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

 – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 – Tiêu chuẩn Thẩm định giá Doanh nghiệp

6. Thông tư 06/2014/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13

 – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 – Thẩm định giá Tài sản Vô hình