Đối tượng của thông tư là: thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá; các tổ chức và cá nhân khác thực hiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật Giá; khách hàng thẩm định giá và bên thứ ba sử dụng kết quả thẩm định giá (nếu có) theo hợp đồng thẩm định giá đã ký kết cần nghiên cứu để có những hiểu biết cần thiết về các quy định trong tiêu chuẩn này để hợp tác với doanh nghiệp thẩm định giá trong quá trình thẩm định giá.

Thẩm định giá là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện thẩm định giá tài sản và phải được thể hiện trong hồ sơ thẩm định giá theo quy định.

Thông tin thẩm định giá phải đầy đủ, khách quan, trung thực
Thông tin thẩm định giá phải đầy đủ, khách quan, trung thực. Ảnh: TL.

Việc thu thập thông tin có thể do thẩm định viên trực tiếp thực hiện, hoặc được giao do trợ lý thẩm định viên thực hiện theo phân công của lãnh đạo doanh nghiệp thẩm định giá và hướng dẫn của thẩm định viên (người thu thập thông tin). Người thu thập thông tin chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin do mình thực hiện.

Thông tin thu thập phải đáp ứng theo các yêu cầu sau: thông tin thu thập phải hợp pháp và phù hợp với tài sản thẩm định giá, mục đích thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá và phù hợp với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá dự kiến lựa chọn; thông tin thu thập phải đầy đủ, bảo đảm khách quan và trung thực đúng theo thực tế đã thu thập.

Ngoài ra, thông tin thu thập phải diễn ra tại, hoặc gần với thời điểm thẩm định giá. Đối với thời điểm thẩm định giá trong quá khứ, có thể thu thập cả những thông tin diễn ra sau thời điểm thẩm định giá phục vụ cho việc phân tích, đánh giá những biến động về giá của tài sản thẩm định giá.

Trong trường hợp phát sinh những hạn chế mà không khắc phục đối với yêu cầu của thu thập thông tin vì lý do khách quan, bất khả kháng, có thể ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định giá và việc ước tính giá trị của tài sản thẩm định giá, người thu thập thông tin phải phản ánh rõ nội dung này tại hồ sơ thẩm định giá.

Trường hợp thông tin thu thập thuộc danh mục thông tin phải bảo đảm bí mật, hoặc chỉ được sử dụng trong phạm vi nhất định theo các quy định của pháp luật, như các thông tin về sáng chế công nghệ, thông tin chưa được phép công bố trên diện rộng, thông tin theo quy định là bí mật nhà nước…, người thu thập thông tin cần tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo mật thông tin khi thu thập và sử dụng những thông tin này.

Phải ghi trong hồ sơ nếu có yếu tố ảnh hưởng đến ước tính giá trị tài sản

Trường hợp phát sinh những hạn chế mà không khắc phục đối với yêu cầu của thu thập thông tin vì lý do khách quan, bất khả kháng, có thể ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định giá và việc ước tính giá trị của tài sản thẩm định giá, người thu thập thông tin phải phản ánh rõ nội dung này tại hồ sơ thẩm định giá.