Ví dụ xác định giá đất theo phương pháp thu nhập

Ví dụ xác định giá đất theo phương pháp thu nhập

(Chinhphu.vn) – Ví dụ xác định giá đất theo phương pháp thu nhập theo Phụ lục II Nghị định 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP

  1. Ví dụ 1:

CÁC THỬA ĐẤT ĐỊNH GIÁ LÀ THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP

GỒM ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

Áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm tại xã A (là xã đồng bằng) của huyện B, tỉnh C thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thửa đất cần định giá có diện tích 4.000 m2, một năm thu hoạch 03 vụ lúa tẻ thường, sản lượng thu hoạch lúa và giá bán bình quân năm thu thập được tại cơ quan thống kê.

Kết quả thu thập thông tin về thu nhập từ việc sử dụng đất của thửa đất cần định giá trong khoảng thời gian 03 năm (được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) liên tục liền kề trước thời điểm định giá như sau:

Nội dungĐơn vị tính202020212022
Sản lượng lúa thu hoạch cả năm
Kg7.2007.0006.800
Giá bán bình quân nămđồng/kg4.3004.7004.600
Tổng thu nhậpđồng30.960.00032.900.00031.280.000
Chi phí sản xuấtđồng21.000.00020.000.00018.500.000
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân (r) của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá.%/năm1298,5

Việc xác định giá đất theo phương pháp thu nhập thực hiện như sau:

– Thu nhập bình quân một năm:

30.960.000 + 32.900.000 + 31.280.000=31.713.333 đồng
3

– Chi phí bình quân một năm:

21.000.000 + 20.000.000 + 18.500.000=19.833.333 đồng
3

– Thu nhập ròng bình quân một năm:

31.713.333 đồng – 19.833.333 đồng=11.880.000 đồng

– Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân năm (r) là:

12% + 9% + 8,5%=9,83 %
3

– Giá trị của thửa đất cần định giá là:

Giá trị của thửa đất cần định giá=11.880.000 đồngx 100= 120.854.527 đồng
9,83

– Giá đất của thửa đất cần định giá là:

Giá đất của thửa đất cần định giá=120.854.527 đồng= 30.214 đồng/m2
4.000m2

Kết luận: Giá đất của thửa đất cần định giá (làm tròn) là 30.000 đồng/m2.

(Các số liệu nêu trong ví dụ chỉ mang tính chất minh họa và không được sử dụng để áp dụng trong thực tế).

  1. Ví dụ2:

THỬA ĐẤT ĐỊNH GIÁ LÀ THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP

TRỒNG CÂY LÂU NĂM

Áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá đất trồng cây lâu năm tại xã B của huyện C, tỉnh D thuộc khu vực Tây Nguyên. Thông tin về thửa đất cần định giá như sau:

Thửa đất cần định giá trồng cây cà phê có diện tích 10 ha, đất đỏ bazan, mật độ trồng 1.110 cây/ha. Đến thời điểm xác định giá đã hoàn thành 03 năm kiến thiết cơ bản (trồng mới và chăm sóc), bắt đầu đưa vào khai thác, thời gian khai thác bắt đầu từ năm thứ tư, tính đến thời điểm định giá đã thu hoạch được 2 vụ đã có số liệu thống kê của cơ quan thống kê về sản lượng và giá bán.

Thông tin về thu nhập từ việc sử dụng đất vụ thu hoạch thứ 3 thu thập 03 thửa đất cùng mục đích trồng cây cà phê từ số liệu điều tra, khảo sát thực tế như sau:

Nội dungĐơn vị tínhThửa đất 1Thửa đất 2Thửa đất 3
Sản lượng cà phê/vụtấn/ha3,43,63,5
Sản lượng cà phê bình quân/vụtấn/ha3,5
Giá bántriệu đồng/tấn40,540,039,5
Giá bán bình quântriệu đồng/tấn40,0

Kết quả khảo sát, thu thập thông tin về thu nhập từ việc sử dụng đất trong 02 vụ thu hoạch liên tục tính từ thời điểm định giá đất trở về trước của thửa đất cần định giá tại cơ quan thống kê và 01 vụ theo số liệu thực tế thông qua điều tra, khảo sát như sau:

– Sản lượng hạt cà phê nhân xô thu hoạch bình quân trong một năm:
3,5 tấn/ha/năm.

– Giá bán trên thị trường là: 40.000.000 đồng/tấn.

Kết quả khảo sát, thu thập thông tin về chi phí từ việc sử dụng đất trong 03 vụ thu hoạch liên tục tính từ thời điểm định giá đất trở về trước của thửa đất cần định giá theo số liệu thực tế thông qua điều tra, khảo sát như sau:

STTKhoản mục chi phíĐơn vịKiến thiết cơ bản (trồng mới và chăm sóc)Chăm sóc,

thu hoạch, 01 năm (thời kỳ khai thác)

1Vật tư, dụng cụ

Bao gồm: Cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư, dụng cụ khác

đồng/ha47.500.00022.500.000
2Nhân công

Bình quân nhân công bậc 3

đồng/ha90.000.00060.000.000
3Máy

Bao gồm: máy cày, máy bừa, máy khoan, phượng tiện vận chuyển…

đồng/ha8.500.0003.500.000
4Chi phí khác (quản lý, thuế sử dụng đất…)đồng/ha7.300.0004.300.000
Cộngđồng/ha153.300.00090.300.000

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân (r) của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá là: r = 9,83%/năm (năm 2020 là: 12%; năm 2021 là 9%; năm 2022 là 8,5%).

Việc xác định giá đất theo phương pháp thu nhập thực hiện như sau:

– Thu nhập bình quân một năm từ bán hạt cà phê nhân xô là:

40.000.000 đồng/tấn x 3,5 tấn/vụ x 10 ha = 1.400.000.000 đồng/năm

– Chi phí bình quân một năm:

90.300.000 đồng/ha x 10 ha = 903.000.000 đồng/năm

– Thu nhập ròng một năm từ bán hạt cà phê nhân xô:

1.400.000.000 đồng – 903.000.000 đồng = 497.000.000 đồng/năm

– Giá trị thửa đất và vườn cây cần định giá:

Giá trị của thửa đất

và vườn cây

=497.000.000 đồng/nămx 100= 5.055.951.170 đồng
9,83

– Giá trị thửa đất cần định giá:

5.055.951.170 đồng – (153.300.000 đồng/ha x 10ha) = 3.522.951.170 đồng

– Giá đất của thửa đất cần định giá:

Giá đất của thửa đất cần định giá=3.522.951.170 đồng=35.230 đồng/m2
100.000 m2

Kết luận: Giá đất của thửa đất cần định giá (làm tròn) là 35.000 đồng/m2.

(Các số liệu nêu trong ví dụ chỉ mang tính chất minh họa và không được sử dụng để áp dụng trong thực tế).

  1. Ví dụ3:

THỬA ĐẤT ĐỊNH GIÁ LÀ THỬA ĐẤT SẢN XUẤT,

KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP

Xác định giá của một thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đường A, quận B, thành phố C. Trên thửa đất có công trình xây dựng, bao gồm 01 tòa nhà văn phòng cho thuê và các hạng mục phụ trợ với các thông tin như sau:

– Diện tích thửa đất: 6.000 m2, thời hạn sử dụng đất còn lại là 40 năm.

– Tòa nhà văn phòng: diện tích xây dựng 3.000 m2, cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng sàn 30.000 m2; diện tích sử dụng cho thuê làm văn phòng 22.000 m2.

– Tổng giá trị công trình trên đất (tòa nhà chính và các hạng mục phụ trợ) tại thời điểm xác định giá là: 315.000 triệu đồng.

– Giá trị thu hồi của công trình sau khi hết thời hạn sử dụng đất là không đáng kể.

– Giá thuê văn phòng qua khảo sát từ 03 tòa văn phòng cho thuê tương tự trên cùng địa bàn. Sau khi điều chỉnh các yếu tố khác biệt, mức giá bình quân cho thuê trên thị trường tại thời điểm xác định giá là: 0,23 triệu đồng/m2/tháng (chưa gồm thuế giá trị gia tăng); tỷ lệ cho thuê được (tỷ lệ lấp đầy) là 80%. Tiền thuê được thanh toán hàng năm, lần thanh toán đầu tiên sau thời điểm định giá là một năm.

– Chi phí quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng (chi phí điện, nước, an ninh, vệ sinh, nhân công quản lý, sửa chữa bảo dưỡng…) theo thống kê trên địa bàn bằng 15% doanh thu.

– Tiền thuế sử dụng đất hàng năm là 30 triệu đồng.

– Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân (r) của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá là 9,83%/năm.

Việc xác định giá đất theo phương pháp thu nhập thực hiện như sau:

– Thu nhập một năm từ cho thuê văn phòng là:

0,23 triệu đồng/m2/tháng x 22.000 m2 x 80% x 12 tháng = 48.576 triệu đồng.

– Chi phí quản lý, vận hành một năm là:

48.576 triệu đồng x 15% = 7.286 triệu đồng.

– Tiền thuế sử dụng đất hàng năm là: 30 triệu đồng.

– Thu nhập ròng một năm từ cho thuê văn phòng là:

48.576 triệu đồng – 7.286 triệu đồng – 30 triệu đồng = 41.260 triệu đồng.

– Do khu đất có thời hạn sử dụng còn lại là 40 năm, nên lãi suất được điều chỉnh như sau:

R = = = 10,07%.

  • Giá trị của bất động sản là:
Giá đất của bất động sản=41.260 triệu đồngx 100= 409.7280 triệu đồng
10,07 %

– Giá trị của thửa đất là:

409.728 triệu đồng – 315.000 triệu đồng = 94.728 triệu đồng.

– Giá đất của thửa đất cần định giá:

Giá đất của thửa đất cần định giá=94.728 triệu đồng=15,788 triệu đồng/m2
6.000m2

Kết luận: Giá đất của thửa đất cần định giá làm tròn là 15,8 triệu đồng/m2.

(Các số liệu nêu trong ví dụ chỉ mang tính chất minh họa và không được sử dụng để áp dụng trong thực tế).

Các bài viết trên blog được mình sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều bài viết không tìm lại được tác giả, nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu lại về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ với mình theo số ĐT: 0929.17.27.86 , mình rất vui được tiếp nhận các thông tin phản hồi từ các bạn

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: 0909399961 - 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinh.com.vn

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học
Rate this post

Ngọc Tuân

- Tư vấn lĩnh vực thẩm định giá và công chứng - 0909399961