Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án (mẫu 02) chi tiết nhất

Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án (mẫu 02) chi tiết nhất

Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án là gì? Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án? Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án? Một số quy định về thẩm định dự án đầu tư?

Trong một dự án công trình bất kỳ nào đều bao gồm rất nhiều hạng mục quan trọng đòi hỏi các chủ đầu tư cần phải nắm rõ như: quản lý dự án xây dựng, hồ sơ quản lý dự án xây dựng, phương pháp quản lý dự án xây dựng, vai trò của dự án quản lý trong xây dựng,… Tất cả các quá trình này phải chính xác thì mới làm nên một dự án công trình hoàn chỉnh. Trong quá trình thực hiện dự án, việc thẩm định dự án công trình có vai trò quan trọng và có tác động trực tiếp tới quá trình hoàn thiện của các công trình. Sau khi đã thẩm định xong thì mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án sẽ được lập ra. Vậy, mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án được quy định như thế nào và có nội dung như thế nào?

1. Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án là gì?

Ngày nay, nhất là trong thời đại phát triển hội nhập đất nước công nghiệp hóa –  hiện đại hóa thì việc phát triển quy mô các công trình xây dựng là điều quan trọng và mang lại những lợi ích kinh tế to lớn đối với các doanh nghiệp cũng như Nhà nước ta. Cũng chính vì thế mà việc các dự án xây dựng ngày càng tăng lên về quy mô cũng như số lượng khiến cho hoạt động thẩm định dự án, công trình càng được quan tâm. Việc thẩm định sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng dự án, công trình đó cũng là bước cần thiết để công trình, dự án đi vào hoạt động. Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án được sử dụng phổ biến và có những vai trò quan trọng trong thực tiễn.

Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án công trình là mẫu bản thông báo được lập ra nhằm mục đích để đưa ra thông báo về kết quả thẩm định dự án công trình. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin chung về dự án, hồ sơ thẩm định, các thông tin chung về dự án, thông tin hồ sơ thẩm định dự án, nội dung của hồ sơ thẩm định dự án, kết quả thẩm định dự án, công trình,… Sau khi hoàn thành việc lập mẫu thông báo thì cơ quan thẩm định cần ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu để mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án có giá trị.

2. Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án:

Mẫu số 02

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ……

 

(V/v thông báo kết quả thẩm định dự án…)

….., ngày … tháng …. năm …

Kính gửi: (Tên Đơn vị trình)

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Văn bản số … ngày … của … trình thẩm định dự án (Tên dự án đầu tư).

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ khác có liên quan ……

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm tra của các cơ quan, tổ chức có liên quan, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định dự án (tên dự án) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

 

1. Tên dự án: ……..

2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: …….

3. Người quyết định đầu tư: …….

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…): …….

5. Địa điểm xây dựng: ……..

6. Giá trị tổng mức đầu tư: ……….

7. Nguồn vốn đầu tư: ………

8. Thời gian thực hiện: ……….

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ………

10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ………

11. Các thông tin khác (nếu có): ………..

II. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Văn bản pháp lý: ……..

(Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình)

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: ……..

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: ………

III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH THẨM ĐỊNH

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ trình thẩm định dự án của Tổ chức trình thẩm định.

IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp theo chức năng nhiệm vụ.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở:

– Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;

– Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

– Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;

– Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

– Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;

– Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;

– Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.

2. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư: …..

3. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thẩm định:

– Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng;

– Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án;

– Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án.

VI. KẾT LUẬN

Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là thông báo của (Cơ quan thẩm định) về kết quả thẩm định dự án (Tên dự án). Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu.

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án:

– Phần mở đầu:

+ Thông tin cơ quan thẩm định.

+ Ghi đầy đủ nội dung bao gồm Quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Thời gian và địa điểm lập thông báo kết quả thẩm định dự án.

+ Ghi rõ tên biên bản cụ thể là thông báo kết quả thẩm định dự án.

– Phần nội dung chính của biên bản:

+ Căn cứ pháp lý ra thông báo kết quả thẩm định dự án.

+ Thông tin chung về dự án.

+ Thông tin về hồ sơ thẩm định dự án.

+ Nội dung hồ sơ dự án trình thẩm định.

+ Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp.

+ Kết quả thẩm định dự án.

+ Đưa ra kết luật về kết quả thẩm định dự án.

– Phần cuối biên bản:

+ Thông tin nơi nhận thông báo về kết quả thẩm định dự án.

+ Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan thẩm định.

4. Một số quy định về thẩm định dự án đầu tư:

4.1. Khái niệm thẩm định dự án Đầu tư:

Trên thực tế, ta nhận thấy, việc thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách khách quan toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của dự án để ra quyết định đầu tư và quyết định đầu tư.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động đầu tư ở nước ta, công tác thẩm định dự án đang ngày càng được coi trọng và hoàn thiện nhanh chóng. Đầu tư hiện đang được coi là động lực của sự phát triển nói chung và phát triển kinh tế nói riêng trên toàn đất nước ta.

Hiện nay đê phát triển đất nước thì nhu cầu về vốn ở nước ta rất lớn. Vấn đề quan trọng là đầu tư như thế nào để có hiệu quả. Một trong những công cụ giúp cho việc đầu tư có hiệu quả là thẩm định dự án đầu tư. Ngân hàng thương mại thường xuyên phải thực hiện việc thẩm định dự án đầu tư khi cho vay vốn nhằm đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư đó nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng của mình. Do đó việc thẩm định dự án đòi hỏi phải thực hiện tỉ mỉ, khách quan toàn diện.

4.2. Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư:

Thẩm định dự án đầu tư có những ý nghĩa quan trọng. Ta có thể nêu ra một số ý nghĩa cơ bản của việc thẩm định dự án đầu tư như sau:

– Việc thẩm định dự án đầu tư giúp cho chủ đầu tư chọn được dự án đầu tư tốt nhất.

– Việc thẩm định dự án đầu tư giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được sự cần thiết và thích hợp của dự án về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, về công nghệ vốn, ô nhiễm môi trường.

– Việc thẩm định dự án đầu tư giúp các nhà tài chính ra quyết định chính xác về cho vay hoặc trả nợ.

4.3. Mục đích của thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại:

Ngày nay, hoạt động thẩm định dự án đầu tư có những ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các ngân hàng thương mại trong hoạt động tín dụng đầu tư. Một trong những đặc trưng của hoạt động đầu tư đó là hoạt động đầu tư luôn diễn ra trong một thời gian dài vậy nên có thể gặp nhiều rủi ro, các ngân hàng muốn cho vay một cách an toàn, đảm bảo khả năng thu hồi vốn và lãi đầu tư thì quyết định cho vay của ngân hàng sẽ được dựa trên cơ sở thẩm định dự án đầu tư.

Thông qua quá trình thẩm định dự án đầu tư sẽ rút ra được những kết luận chính xác về tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư trên thực tế, khả năng trả nợ của các nhà đầu tư cũng như những rủi ro có thể xảy ra để đưa ra quyết định cho vay hay từ chối.

Từ kết quả thẩm định dự án đầu tư ngân hàng có thể tham gia góp ý cho các chủ đầu tư, làm cơ sở để xác định số tiền cho vay, mức thu nợ hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.

Chính vì có tầm quan trọng như vậy nên khi tiến hành thẩm định dự án cần :

– Khi tiến hành thẩm định dự án cần phải nắm vững chủ trương chính sách phát triển kinh tế của nhà nước, ngành, địa phương và các văn bản pháp luật có liên quan.

– Khi tiến hành thẩm định dự án cần phải nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp để có các quyết định cho vay thích hợp.

4.4. Lợi ích của công tác thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng:

Trên thực tế, công tác thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng có những lợi ích sau:

– Công tác thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng góp phần đánh giá phân tích tổng thể từng phương án đầu tư giúp chủ đầu tư lựa chọn 1 giải pháp chất lượng và hiệu quả nhất.

– Công tác thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng góp phần đánh giá sự cần thiết của dự án liên quan đến các vấn để: Kinh tế, xã hội, công nghệ sử dụng, vệ sinh môi trường.

– Công tác thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng còn góp phần đánh giá các phương án tài chính, khả năng thu hồi vốn nhằm giúp các nhà tài trợ dự án có quyết định đúng đắn và chính xác nhất về quyết định có cho vay vốn hay không.

Các bài viết trên blog được mình sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều bài viết không tìm lại được tác giả, nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu lại về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ với mình theo số ĐT: 0929.17.27.86 , mình rất vui được tiếp nhận các thông tin phản hồi từ các bạn

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: 0909399961 - 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinh.com.vn

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học
Rate this post

Ngọc Tuân

- Tư vấn lĩnh vực thẩm định giá và công chứng - 0909399961

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *