Danh sách doanh nghiệp Thẩm định giá chưa đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022

Danh sách doanh nghiệp Thẩm định giá chưa đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1045/TB-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2022 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính sđổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghip vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá và việc rà soát phát hành chứng thư thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá, rà soát tình hình cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2021 của các thẩm định viên về giá,

Bộ Tài chính thông báo:

– Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kin hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 tại các doanh nghip thẩm định giá (Phụ lục 01 kèm theo). Các doanh nghiệp thẩm định giá tiếp tục kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được Bộ Tài chính cấp.

– Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá nhưng chưa đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tài sản năm 2022 (Phụ lục 02 kèm theo). Trường hợp các doanh nghiệp không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 39 Luật giá, Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 01/01/2022, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật giá hoặc đến khi có Thông báo khác.

Căn cứ danh sách trên, các doanh nghiệp thẩm định giá rà soát để thực hiện hoạt động thẩm định giá theo quy định về điều kiện hành nghề.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá./.

 


Nơi nhận:
– Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
 Hội Thẩm định giá Việt Nam;
– Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
– Website Cục QLG (để 
đăng tin);
– Lưu: VT,
 QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 02:

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÃ ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ NHƯNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 1045/TB-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính)

STT

Mã số Giấy chứng nhận

Tên doanh nghiệp

 

Các doanh nghiệp thẩm định giá sau đây không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2022. Trưng hợp các doanh nghiệp không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 39 Luật giá, Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 01/01/2022, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật giá hoặc đến khi có Thông báo khác.

1

004/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC – Việt Nam

2

007/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn

3

022/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

4

023/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE

5

038/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Hoàng Gia

6

046/TĐG

Công ty CP Giám định Thẩm định Nước Việt

7

052/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội

8

054/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á

9

062/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA – IAFC

10

065/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Thi công Xây dựng Đại An

11

082/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá HTC Việt Nam

12

089/TĐG

Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam

13

095/TĐG

Công ty CP Giám định – Thẩm định Miền Nam

14

109/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia Lộc

15

117/TĐG

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam

16

138/TĐG

Công ty CP Định giá CPA

17

151/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Miền Trung

18

169/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và tư vấn VVC Việt Nam

19

185/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Việt Mỹ

20

186/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Toàn Cầu

21

197/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

22

200/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Thanh lý tài sản Việt Nam

23

222/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (222/TĐG)

24

236/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá RVP Việt Nam

25

239/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá MHA Việt Nam

26

261/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá FARGO

27

270/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Định giá AKC Việt Nam

28

289/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Miền Tây

29

290/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Thành Công

30

313/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Cityland

31

330/TĐG

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Laha

32

333/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc

33

336/TĐG

Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Bảo Tín

34

342/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam

35

343/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Galaxy Việt Nam

36

346/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An Phát

37

348/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành

38

349/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN

39

354/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

40

360/TĐG

Công ty TNHH Dịch vụ thẩm định giá AV Việt Nam

41

366/TĐG

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp dịch vụ và Thẩm định giá Đông Bắc

42

370/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Thẩm định ASIA PACIFIC

43

373/TĐG

Công ty cổ phần Thẩm định giá Sao Việt

44

374/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Sài Gòn

45

375/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Quang Minh

46

377/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá AZ

47

380/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Bất động sản Trường Phúc

48

381/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Tân Hoàng Minh

49

383/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn TTG Việt Nam

50

384/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

51

387/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá TAC

52

389/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá QAV

53

390/TĐG

Công ty TNHH Dịch vụ Thuế và Kiểm toán Hà Nội

54

394/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Hoàng Kim

55

399/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Khang Việt

56

400/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán KTV

57

404/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá TT.Huế

58

408/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá AMC Việt Nam

59

412/TĐG

Công ty CP Thẩm định và Dịch vụ tài sản Phương Đông

60

413/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Thành Nam

61

415/TĐG

Công ty Cổ phần Colliers Việt Nam

62

416/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Anytime

63

418/TĐG

Công ty TNHH Đầu tư HQDA

64

421/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá CK

65

424/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Thăng Long

Các bài viết trên blog được mình sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều bài viết không tìm lại được tác giả, nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu lại về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ với mình theo số ĐT: 0929.17.27.86 , mình rất vui được tiếp nhận các thông tin phản hồi từ các bạn

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: 0909399961 - 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinh.com.vn

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học
Rate this post

Ngọc Tuân

- Tư vấn lĩnh vực thẩm định giá và công chứng - 0909399961

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *