Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 955/TB-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 m 2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ; DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ KHÔNG BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá và việc rà soát phát hành chứng thư thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá, rà soát tình hình cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2022 của các thm định viên về giá,

Bộ Tài chính thông báo:

– Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá (Phụ lục 01 kèm theo). Các doanh nghiệp thẩm định giá tiếp tục kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được Bộ Tài chính cấp.

– Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (Phụ lục 02 kèm theo). Trường hợp các doanh nghiệp không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 39 Luật giá, Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 01/01/2023, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật giá hoặc đến khi có Thông báo khác.

Căn cứ danh sách trên, các doanh nghiệp thẩm định giá rà soát để thực hiện hoạt động thẩm định giá theo quy định về điều kiện hành nghề.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá./.


Nơi nhận:
– Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
– Hội Thẩm định giá Việt Nam;
– Website Bộ Tài chính (đ
 đăng tin);
– Website Cục QLG (để đăng tin);
– Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Nguyễn Minh Tiến

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Mã GCN

 

 

 

Thẩm định viên

Số thẻ

Chức danh đăng ký hành nghề

1

001/TĐG

Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC

 

 

 

 

Vũ An Khang

06151

CT HĐQT

 

 

 

Nguyn Đăng Quang

IV06205

TGĐ

 

 

 

Vũ Lan Anh

VII11.458

PTGĐ

 

 

 

Khúc Mạnh Hùng

III06103

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thu Hương

XII17.1761

TĐV

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thang

VI10.418

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

VI10.377

GĐ Ban

 

 

 

Đặng Minh Đức

XIV19.2143

TĐV

 

 

 

Trn Quang Khánh

V09.245

PTGĐ

 

 

 

Nguyn Việt Thng

VI10.420

GĐ Ban

 

 

 

Trn Thị Hoa

VII11.545

PTP

 

 

 

Mai Thị Ngọc

XIV19.2233

PGĐ Ban

 

 

 

Phạm Duy Thng

III06127

PTGĐ

 

 

 

Nguyn Tiến Dũng

III06090

GĐ Ban

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Mây

VIII13.864

TĐV

 

 

 

Nghiêm Thị Bích Thuận

III06132

GĐ Ban

 

 

 

Vũ Lan Chi

VIII13.728

PGĐ Ban

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết

III06139

PGĐ Ban

 

 

 

Đào Thị Phương

VIII13.910

PTGĐ

 

 

 

Vũ Duy

IX14.1069

PTGĐ

 

 

 

Đinh Việt Khánh

X15.1329

GĐ TT

 

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

VI10.399

TĐV

 

 

 

Nguyễn Hồng Thái

XIV19.2305

PGĐ TT

 

 

 

Lâm Thành Kiên

XIV19.2197

Trưởng VPĐD

 

 

Chi nhánh Miền Nam – Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC

 

 

 

Nguyễn Thu Hằng

IV06178

PTGĐ, GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Lê Thu Hà

VII11.524

PGĐ CN

 

 

Chi nhánh Hải Phòng – Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC

 

 

 

Nguyễn Xuân Chung

VII11.479

GĐ CN

 

 

 

Trần Hữu Thi

06154

PGĐ CN

 

 

 

Nguyễn Thanh Tú

X15-1438

TP

 

 

 

Phạm Duy Tiến

XI16.1625

TP

 

 

 

Phùng Hải Nam

XII17.1797

TĐV

 

 

Chi nhánh Bắc Trung Bộ – Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC

 

 

 

Dương Long Khánh

VII11.574

GĐ CN

 

 

 

Lê Đình Lực

XII17.1784

PGĐ CN

2

002/TĐG

Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

 

 

 

 

Đào Vũ Thng

IV06208

TGĐ

 

 

 

Trà Huỳnh Thanh Trúc

XII17.1876

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ

06082Đ1

TĐV

 

 

 

Trương Văn Ri

06077Đ1

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Hoàng Thanh

V09.279

PGĐ CN

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Anh

VIII13.715

PGĐ CN

 

 

 

Nguyễn Văn Vốn

VI10.448

GĐ CN

 

 

 

Trịnh Thị Nhàn

VIII13.897

TĐV

 

 

 

Hồ Xuân Giao

XIV19.2151

TĐV

 

 

 

Trần Quốc Toàn

XIV19.2287

TĐV

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phát Tài

XIV19.2273

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Điệp

XIV19.2140

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Nghệ An

 

 

 

Nguyễn Cnh Sơn

IV06.321

PTGĐ, GĐ CN

 

 

 

Hồ Công Hiếu

VI10.364

PGĐ CN

 

 

 

Trần Thị Mộng Thu

XIII18.2060

PGĐ CN

 

 

 

Đinh Tuấn Đức

XIV19.2144

TĐV

3

005/TĐG

Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

 

 

 

 

Trương Thị Hồng Đang

VII11.508

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Minh Diệp Thảo

X15.1402

PTGĐ

 

 

 

Huỳnh M Hương

VII11.557

PP

 

 

 

Nguyễn Đình Kiều Lam

VII11.582

TP

4

008/TĐG

Công ty CP Thông tin và Thm định giá Tây Nam Bộ – SIAC

 

 

 

 

Lê Thanh Thy

III06133

TGĐ

 

 

 

Tô Công Thành

06081Đ1

TĐV

 

 

 

Lê Phú Trí

V09.296

PTGĐ

 

 

 

Lê Phú Thái

XIV19.2304

PTGĐ

 

 

 

Trần Thanh Nhàn

VIII13.896

TĐV

 

 

Chi nhánh Thanh Hóa – Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ – SIAC

 

 

 

Trịnh Ngọc Anh

III06088

PTGĐ; GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Xuân Vinh

VI10.445

PGĐ CN

5

009/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

 

 

 

 

 

Hồ Hu Châu

I05005

TGĐ

 

 

 

Trần Mạnh Hà

IX14.1101

PTGĐ

 

 

 

Lê Công Cường

XI16.1463

PTGĐ

 

 

 

Đặng Xuân Long

IV06191

TĐV

 

 

 

Lê Thị Bích Hải

VIII13.766

TĐV

 

 

 

Lê Hoàng Bo Long

X15.1341

TP

 

 

 

Nguyễn Văn Long

VIII13.853

TP

6

010/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Hưng

IV06184

CT HĐQT, GĐ CL

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Huyền

XIV19.2186

TĐV

 

 

 

Nguyễn Trung Vũ

IV06214

TĐV

 

 

 

Nguyễn Duy Nghĩa

VIII13.884

TĐV

 

 

Công ty CP Thẩm định giá Thế k– Chi nhánh tại Hà Nội

 

 

 

 

Văn Hồng Sơn

XI16.1593

GĐ CN

 

 

 

Vũ Thanh Tùng

XI16.1653

TĐV

 

 

 

Lưu Quang Tùng

XI16.1648

TĐV

 

 

 

Mai Đức Thành

XII17.1840

TĐV

 

 

 

Nguyễn Tuấn Sơn

X15.1395

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Phong

XIII18.2025

TĐV

 

 

 

Lương Trọng Hoàng

XIII18.1969

TĐV

 

 

 

Trần Tiến Lập

XII17.1775

TĐV

 

 

 

Nguyễn Tùng Lâm

XI16.1533

TĐV

 

 

 

Trần Việt Hà

XIV19.2153

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Quỳnh Phương

XIV19.2254

TĐV

 

 

 

Phạm Thùy Linh

XIV19.2213

TĐV

 

 

Công ty CP Thẩm định giá Thế kỷ- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

Đặng Thị Như Anh

X15.1233

GĐ CN

 

 

 

Tô Chí Vinh

XII17.1899

TĐV

 

 

 

Võ Thị Minh Thư

XIII18.2062

TĐV

 

 

 

Nguyễn Khc Khương

XIII18.1994

TĐV

 

 

 

Huỳnh Đức Trung

XIV19.2338

TĐV

 

 

 

Nguyễn Bùi Hoàng Quân

XIV19.2258

TĐV

 

 

Công ty CP Thẩm định giá Thế kỷ- Chi nhánh tại Đà Nng

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Hà

XIII18.1951

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Ngô Trình

XI16.1635

TĐV

 

 

 

Lương Quang Huy

XIV19.2184

TĐV

7

011/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá AVALUE Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Huy Tiến

II05059

CTHĐQT, GĐ

 

 

 

Đặng Quc Dũng

VIII13.744

PGĐ

 

 

 

Hoàng Thân Duy

XII17.1689

TĐV

 

 

 

Hoàng Thị Thanh Bình

XII17.1673

TĐV

 

 

 

Phan Thị Lệ Tuyên

X15.1442

TĐV

 

 

 

Phạm Hồng Quân

XIV19.2259

TĐV

 

 

Công ty CP Thẩm định giá Avalue Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết

VIII13.972

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Thị Thm

XIV19.2319

TĐV

8

012/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

VI10.374

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu Vi

IX14.1228

PCT HĐTV, GĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Anh

II05028

PCT HĐTV

 

 

 

Lê Lực Quang

XII17.1821

PGĐ

 

 

Chi nhánh tại Hà Nội – Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa

VI10.365

GĐ CN

 

 

 

Phạm Chí Tuân

XIV19.2290

TĐV

 

 

 

Đặng Anh Đức

XIV19.2142

TĐV

9

013/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá E XIM

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Châu

II05032

TGĐ

 

 

 

Lê Kiều Trang

VIII13.1009

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Phước Minh

XI16.1552

PTGĐ

 

 

 

Nguyn Công Nhiên

XII17.1811

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Lộc Phước

XIV19.2247

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng Thanh

XIV19.2309

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá EXIM Khu vực phía Bc

 

 

 

Trần Đức Đông

IX14.1093

GĐ CN

 

 

 

Đặng Thanh Hi

X15.1284

TĐV

 

 

Chi nhánh AMC – Công ty CP Thẩm định giá E XIM

 

 

 

 

Ngô Đức Kiên

XII17.1769

GĐ CN

 

 

 

Trần Thị Quỳnh

XIII18.2037

TĐV

10

014/TĐG

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

 

 

 

 

 

Ngô Đức Đoàn

IX14.1091

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

IX14.1216

TGĐ

 

 

 

Cát Thị Hà

VII11.517

PTGĐ

 

 

 

Vũ Xuân Biển

VI10.334

PTGĐ

 

 

 

Phạm Xuân Thái

II05058

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân

VI10.386

PTGĐ

 

 

 

Vũ Quý Cường

II05034

TP

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

VI10.325

TP

 

 

 

Nguyễn Ngọc Dương

VII11.505

PP

 

 

 

Vũ Xuân Tùng

VII11.691

TP

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

V09.243

GĐ Ban

 

 

 

Trần Duy Toàn

XI16.1630

PGĐ Ban

 

 

 

Đoàn Thị Thúy

X15.1420

TP

 

 

 

Ngô Hoàng Hà

IX14.1100

PP

 

 

 

Hà Văn Xuyên

X15.1452

PP

 

 

 

Nguyễn Trường Minh

IX14.1154

PP

 

 

 

Trần Việt Anh

XII17.1666

TP

 

 

 

Nguyễn Thanh Hưng

XIII18.1980

PP

 

 

 

Hà Tiến S

XIV19.2272

PGĐ CN

 

 

 

Nguyễn Viết Sơn

XIV19.2271

TĐV

 

 

 

Phạm Xuân Chiến

XIII18.1917

TĐV

 

 

 

Ngô Anh Minh

XII17.1789

PTP

11

016/TĐG

Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá VCHP

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền

II05041

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường

X15.1247

PTGĐ

 

 

 

Phí Thị Mai

VI10.394

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Trang

VII11.673

TĐV

 

 

 

Trần Thị Thu Huyền

VII11.570

PTGĐ

 

 

 

Đặng Thái Sơn

XIII18.2042

TĐV

 

 

 

Phan Thu Hà

XIII18.1953

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thu Trang

XIII18.2077

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá VCHP (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh)

 

 

 

Nguyễn Ái Việt

IX14.1230

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Đức Ch

XII17.1678

TĐV

12

017/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam

 

 

 

 

Phan Vân Hà

II05039

TGĐ

 

 

 

Lê Hoàng Dũng

VII11.495

GĐ TĐ

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Trang

VIII13.1010

GĐ TĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh

X15.1235

TP

 

 

 

Ký Đnh Quyền

X15.1387

TĐV

 

 

 

Lê Đức Hải

X15.1286

TĐV

13

018/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế

 

 

 

 

Nguyễn Bá An

III06087

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ

IX14.1202

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

XIII18.1934

PGĐ

 

 

 

Mai Anh Sơn

VIII13.937

TĐV

14

019/TĐG

Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Trường

IX14.1224

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Lê Quang Vinh

X15.1447

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Kiều Mỵ Lan Hương

VII11.560

PTGĐ

 

 

 

Lê Thị Hải Vân

IX14.1227

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Trung

V09.220

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

X15.1415

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn tại Đà Nng

 

 

 

Kiều Quốc Trung

X15.1434

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Văn Tiến

XI16.1628

TĐV

 

 

Chi nhánh Miền trung Tây Nguyên – Công tCổ phần Giám

22/02/2022

 

 

 

Nguyễn Việt Quốc

XIV19.2260

GĐCN

 

 

 

Bùi Anh Nghĩa

XIV19.2229

TĐV

 

 

 

Lê Thanh Toàn

XIV19.2285

TĐV

 

 

Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn – Chi nhánh miền Tây

 

 

 

Nguyễn Thành Tài

III06126

GĐ CN

 

 

 

Tạ Huy Dũng

XIV19.2135

TĐV

15

020/TĐG

Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức

 

 

 

 

Huỳnh Hồng Đức

V09.230

 

 

 

Nguyễn Tăng Đông

VII11.511

PGĐ

 

 

 

Lê Phương Đông

XII17.1703

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Ngọc Oánh

XII17.1816

TĐV

 

 

 

Đồng Hoàng Hiệp

XIV19.2173

TĐV

 

 

 

Trần Trương Hà Thanh

XIV19.2312

TĐV

16

021/TĐG

Công ty CP Tư vấn – Dịch vụ về Tài sn – Bất động sn DATC

 

 

 

 

Đinh Quang Vũ

06161

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa

XI16.1504

PTGĐ

 

 

 

Đỗ Xuân Nam

IV06196

PTGĐ

 

 

 

Trần Thị Lan Phương

III06122

TB

 

 

 

Đặng Xuân Trường

IX14.1223

TĐV

 

 

 

Phùng Hải Vinh

IX14.1229

TĐV

 

 

 

Lê Minh Quang

X15.1381

TĐV

 

 

 

Đ Quang Hưng

XIII18.1978

Phó Ban

 

 

 

Trần Hữu Nho

XIV19.2239

Phó Ban

 

 

 

Phạm Quốc Triệu

XIV19.2336

TĐV

 

 

 

Hoàng Thị Ngọc

VII11.611

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Tư vn – Dịch vụ về Tài sn – Bất động sản DATC tại TP Huế

 

 

 

Hồ Văn Phương

V09.270

GĐ CN

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy

IV06213

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

VI10.362

TĐV

 

 

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh Công ty CP Tư vấn – Dịch vụ về Tài sản – Bất động sn D

 

 

 

Trần Ngọc Linh

III06109

GĐ CN

 

 

 

Phan Văn Sĩ

VII11.639

TĐV

 

 

Chi nhánh miền Trung – Công ty CP Tư vn – Dịch vụ về Tài sản – Bất động sn DATC

 

 

 

Đặng Xuân Toàn

XII17.1867

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Thanh Minh

XII17.1792

PGĐ CN

17

025/TĐG

Công ty CP Giám định và Thẩm định EXIMVAS

 

 

 

 

Phạm Văn Phú

VIII13.909

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tỏa

VIII13.953

PTGĐ

 

 

 

Bùi Thị Ngọc Tho

VIII13.982

TĐV

 

 

 

Phạm Văn Khánh

XIII18.2109

TĐV

18

026/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Thẩm định giá NVC

 

 

 

 

Nguyễn Hải Linh

VIII13.848

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Văn Huy

IX14.1128

 

 

 

Lê Huy Long

IX14.1145

PGĐ

 

 

 

Phạm Đức Bảo

XIV19.2116

TĐV

19

028/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Trung Tín

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Linh Thoại

X15.1413

 

 

 

Nguyễn Hu Thuần

XI16.1617

CTHĐQT, PGĐ

 

 

 

Trần Văn Thuận

X15.1418

TĐV

 

 

 

Đng Ngọc Hiền

X15.1291

TĐV

 

 

 

Nguyễn Mỹ Hạnh

XIII18.1957

TĐV

20

029/TĐG

Công ty TNHH Giám định & Thẩm định giá Thương Tín

 

 

 

 

Trần Vũ Khang

V09.244

CT HĐTV

 

 

 

Võ Tấn Dũng

IX14.1082

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng

X15.1309

TP

 

 

 

Lê Thị Phương

XII17.1818

TP

21

030/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân

 

 

 

 

Võ Xuân An

IX14.1039

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Thu

IV06212

TĐV

 

 

 

Mai Xuân Khoa

XII17.1768

TĐV

 

 

 

Trần Văn Nhã

IV06203

TĐV

22

031/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

 

 

 

 

Trần Quốc Tuấn

III06137

TGĐ

 

 

 

Bùi Trần Việt

III06140

 

 

 

Ngô Bá Duy

III06094

 

 

 

Lương Sơn Hà

VII11.522

TĐV

 

 

 

Nguyễn Đông Hải

VIII13.767

TĐV

 

 

 

Phan Tuấn Nam

X15.1356

TĐV

 

 

 

Lê Trọng Tuấn Phương

XII17.1820

TĐV

 

 

 

Ngô Anh Tuấn

XIII18.2086

TĐV

 

 

 

Đỗ Trần Trung Kiên

XIV19.2196

TĐV

23

033/TĐG

Công ty TNHH Kim toán và Tư vấn APEC

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hóa

IV06179

 

 

 

Đỗ Văn Toàn

VII11.669

TP

 

 

 

Lữ Thị Hoa

VIII13.797

PGĐ

 

 

 

Trần Ngọc Minh

IV06194

TĐV

24

034/TĐG

Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu

 

 

 

 

Phan Hương Giang

VII11.515

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Như Hoa

XII17.1730

PTGĐ

 

 

 

Kiều Thị Ngà

XIV19.2227

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu – (TP Hà Nội)

 

 

 

Ngô Cao Tùng

VII11.688

GĐ CN

 

 

 

Phạm Duy Hiển

XII17.1726

TĐV

25

036/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn GNT Việt Nam

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hồng Hi

VIII13.765

CT HĐTV

 

 

 

Vũ Trường Giang

VII11.516

 

 

 

Nguyn Thành Nam

VIII13.873

PGĐ

26

037/TĐG

Công ty TNHH Định giá CIMEICO

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Đại

XII17.1694

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Quyên

VI10.411

TĐV

 

 

 

Phí Thị Thu Hin

VII11.539

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

XII17.1744

TĐV

 

 

 

Vũ Anh Tuấn

XIII18.2087

TĐV

27

039/TĐG

Công ty CP Thẩm định Giám định Cu Long

 

 

 

 

Trần Văn Hoài

III06101

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Phúc Hậu

X15.1290

PTGĐ

 

 

 

Đỗ Quốc Viết

XI16.1654

GĐ CN

 

 

 

Phan Lâm Huy

XII17.1749

TP

 

 

 

Phan Đình Thanh

XIV19.2310

PP

28

040/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Nhân

V09.266

 

 

 

Đặng Thúy Uyên

X15.1444

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

XIII18.1903

TĐV

 

 

 

Trần Quang Thụ

XII17.1855

TĐV

 

 

 

Trần Thị Kiều Chi

XIII18.1916

TĐV

 

 

 

Trương Thị Hồng

06217Đ1

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Minh

XI16.1553

TĐV

 

 

Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh

XI16.1493

GĐ CN

 

 

 

 

Nguyễn Trung Nhớ

XII17.1812

TĐV

 

 

Chi nhánh Qung Ngãi – Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

 

 

 

Lê Ngc Hoài Văn

VIII13.1024

GĐ CN

 

 

 

Trương Thị Phận

XIV19.2241

TĐV

 

 

Chi nhánh Tây Nguyên – Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

 

 

 

Võ Văn Anh

XIII18.1910

GĐCN

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn

XIII18.2041

TĐV

29

041/TĐC

Công ty TNHH Hãng Kim toán và Định giá ATC

 

 

 

 

Lê Thành Công

1105033

CT HĐTV

 

 

 

Vũ Thế Hùng

X15.1310

TGĐ

 

 

 

Phan Thanh Quân

VIII13.925

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

VIII13.940

TP

 

 

 

Tạ Quốc Huy

IX14.1129

TP

 

 

 

Lý Trí Hùng

VII11.553

TĐV

30

043/TĐG

Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO

 

 

 

 

Nguyn Thanh Khiết

VI10.380

TGĐ

 

 

 

Lê Đức Lương

VII11.598

PTGĐ

 

 

 

Đào Thanh Tú

VIII13.960

PTGĐ

 

 

 

Phạm Thị T Loan

VI10.391

TĐV

 

 

 

Trần Thị Minh Phương

VIII13.919

TĐV

 

 

 

Đặng Minh Thu

VIII13.994

TĐV

 

 

 

Nguyễn Viết Hành

IX14.1108

TĐV

 

 

 

Đặng Hiền Lương

X15.1345

TĐV

 

 

 

Chu Thị Mai

X15.1347

TĐV

 

 

 

Phạm Huy Khi

XI16.1527

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Tâm

XI16.1599

TĐV

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung

XI16.1637

TĐV

 

 

 

Nguyn Quc Hoan

XII17.1733

TĐV

 

 

 

Doãn Văn Tinh

XII17.1865

TĐV

 

 

 

Trần Anh Tuấn

XII17.1886

TĐV

 

 

 

Phan Đình Dũng

XIII18.1931

TĐV

 

 

 

Trần Nghị

XII17.1805

TĐV

 

 

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO – Chi nhánh Thẩm định giá Miền Nam

 

 

 

Nguyn Văn Thng

X15.1408

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Lê Hữu Hà

X15.1279

TĐV

 

 

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO – Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Đặng Trần Kiên

XIV19.2195

GĐCN

 

 

 

Hứa Thoại Quyên

XIV19.2261

TĐV

31

045/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt

 

 

 

Từ Văn Hoàng

XIII18.1970

 

 

 

Trần Thị Thu Hng

IX14.1112

PGĐ

 

 

 

Tạ Huy Đăng

V09.228

TĐV

 

 

 

Bùi Tiến Cường

XIV19.2124

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Long

XIV19.2216

TĐV

32

047/TĐG

Công ty CP Thm định giá Thương Tín

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hưng

IV06183

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

XIII18.2066

TĐV

 

 

 

Trần Võ Lê Thanh

XIV19.2313

TĐV

 

 

 

Nguyn Minh Vương

XI16.1658

TĐV

 

 

 

Võ Thị Kiều Nguyệt Nga

XII17.1802

TĐV

33

048/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá HK

 

 

 

 

Trần Mạnh Khang

VI10.379

 

 

 

Từ Quang Hà

VIII1.527

TĐV

 

 

 

Mai Văn Trọng

IX14.1220

TĐV

34

049/TĐG

Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á

 

 

 

 

Hoàng Trọng Hùng

IV06182

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Lan

VII11.583

TP

 

 

 

Nguyn Thị Phương Ly

XIII18.2007

TĐV

 

 

 

Nguyn Thị Nhạn

VII11.616

TĐV

35

050/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá VTA

 

 

 

Nguyễn Tuấn Duy

VI10.352

CT HĐTV, TGĐ

 

 

 

Phạm Thị Thu Hương

XIII18.1982

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

XIII18.1906

GĐ khối

 

 

Công ty TNHH Kim toán và Thẩm định giá VTA – Chi nhánh Hà Nội

 

 

 

Hoàng Ngọc Thượng

XII17.1862

GĐ CN

 

 

 

Phạm Trần Quý

XIII18.2035

TĐV

36

051/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh

 

 

 

 

 

Tống Phước Hòa

VII11.547

 

 

 

Trần Thị Việt Phương

X15.1376

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Trang

IX15.1427

PGĐ

37

055/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá AAA

 

 

 

 

 

Phạm Đình Huy

VIII13.818

TGĐ

 

 

 

Đào Tiến Đạt

VIII13.755

TĐV

 

 

 

Nguyễn Huy Hoàng

XIII18.1967

TĐV

38

056/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá MHD

 

 

 

 

 

Trần Khánh Du

IX14.1068

CT HĐTV, GĐ

 

 

 

Nguyễn Lê Hà

VII11.523

PGĐ

 

 

 

H Bình Minh

IX14.1153

TĐV

 

 

 

Trần Minh Tuấn

VIII13.957

TĐV

 

 

 

Phan Nguyên Uyên Hạ

X15.1283

GĐCN

 

 

 

Lê Ngọc Ánh

XII17.1669

TĐV

 

 

 

Phan Thị Hiền Nhân

XI16.1564

TĐV

 

 

 

Mai Xuân Nhật

XII17.1810

TĐV

39

057/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Tài snh Phúc

 

 

 

Trần Trung Học

06147

CT HĐQT, GĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến

VII11.476

PGĐ

 

 

 

Trần Đức Hạnh

VIII13.780

PGĐ

40

058/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI – Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Khoa

VII11.578

 

 

 

Trương Bá Thuận

VII11.658

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Hu Nhân

XIV19.2235

TĐV

 

 

 

Võ Tố Uyên

XIII18.2097

TĐV

41

060/TĐG

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến

VIII13.949

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

X15.1333

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

VI10.435

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hồ Nam

X15.1354

TĐV

 

 

 

Tạ Văn Dương

XII17.1693

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

 

 

 

Bùi Ngc Vương

VI10.450

GĐCN

 

 

 

Mai Thị Trinh

XIV19.2337

TĐV

42

061/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

 

 

 

 

Từ Quỳnh Hạnh

VIII13.779

CTHĐTV, TGĐ

 

 

 

Nguyễn Quý Trọng

XII17.1875

PTGĐ

 

 

 

Hoàng Anh Dũng

VIII13.745

PTGĐ

 

 

 

Khuất Hữu Thành

XIII18.2052

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền

XIV19.2168

TĐV

 

 

 

Từ Quang Sáng

XIII18.2038

TĐV

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thường

XIII18.2064

TĐV

 

 

 

Phạm Văn Thanh

III06128

TĐV

 

 

 

Đào Ngọc Hoàng

VI10.369

TĐV

 

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền Bắc

 

 

 

Trần Anh Toàn

XIV19.2286

GĐCN

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh

VII11.459

TĐV

43

063/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Bo Tín

 

 

 

 

 

Nguyễn Trương Ngọc Cương

VIII13.737

 

 

 

Văn Tuyết Ngân

III06115

TĐV

 

 

 

Chu Việt Khánh

XII17.1766

TĐV

 

 

Công ty TNHH Thẩm định giá Bo Tín – Chi nhánh tại Khánh Hòa

 

 

 

Nguyễn Văn Chính

X15.1254

GĐCN

 

 

 

Trần Thị Tuyết Mai

XII17.1786

TĐV

44

064/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam

 

 

 

 

Phạm Hà Minh

IX14.1156

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Bùi Thị Thùy Hân

VIII13.787

TĐV

 

 

 

Phạm Thị Phương Anh

XIII18.1905

TĐV

45

066/TĐG

Công ty CF Thẩm định giá Hi Phòng

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Phan

VIII13.904

 

 

 

Đoàn Tiến Đức

VI10.344

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thùy

XII17.1859

TĐV

46

067/TĐG

Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sn Việt Nam

 

 

 

 

Trần Lê Mạnh Hùng

XIII18.1973

TGĐ

 

 

 

Đặng Trọng Nghĩa

IV06201

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Xuân Tiên

XIV19.2279

CT HĐQT, PTGĐ

 

 

 

Phạm Hoàng Linh

III06110

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Phúc Dũng

IX14.1076

PTGĐ

 

 

 

Đ Anh Tuấn

XII17.1883

PTGĐ

 

 

 

Bùi Việt Linh

VII113.847

TĐV

 

 

 

Lê Văn Hòa

XI16.1506

PTGĐ

 

 

Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải

XIV19.2155

GĐCN

 

 

 

Nguyễn Tri Tâm

X15.1397

TĐV

 

 

 

Võ Chí Công

XIV19.2121

TĐV

 

 

 

Nguyễn Quốc Tiến

XIV19.2281

TĐV

 

 

Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sn Việt Nam – Chi nhánh Miền Nam

 

 

 

Lê Đức Nhân

XI16.1563

GĐCN

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

XI16.1558

TĐV

 

 

 

Bùi Minh Đức

XIII18.1947

TĐV

 

 

Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Giám định và Thđịnh Tài sản Việt Nam

 

 

 

Nguyễn Duy Đức

X15.1275

GĐ CN

 

 

 

Bùi Trung Dũng

XIV19.2130

TĐV

47

068/TĐG

Công ty TNHH Giám định Thẩm định Vimexcontrol

 

 

 

 

Phạm Xuân Phúc

X15.1375

CT HĐTV, TGĐ

 

 

 

Bùi Quốc Nam

XI16.1556

PGĐ

 

 

 

Phạm Thị Thùy Linh

X15.1339

TĐV

 

 

 

Lê Văn Tuấn

XII17.1889

TĐV

48

069/TĐG

Công ty TNHH Kim toán Nhân Tâm Việt

 

 

 

 

Lưu Thị Thúy Anh

VIII13.713

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thanh

VI10.421

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Tân

X15.1398

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Hạnh

XIII18.1959

TĐV

49

072/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam

 

 

 

 

Trịnh Hồng Thịnh

IV06210

 

 

 

Huỳnh Nữ Ngọc Diệp

XII17.1679

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Ngọc

VI10.400

TĐV

50

074/TĐG

Công ty CP Dịch vụ thẩm định giá Việt Nam

 

 

 

 

Võ Anh Đức

VI10.345

TGĐ

 

 

 

Đinh Thị Hoài Anh

VIII13.709

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Hoài Anh

VIII13.718

TĐV

51

075/TĐG

Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Đà Nng

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Vàng

VIII13.1023

CTHĐQT, TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Phi Yến

VIII13.1035

PTGĐ

 

 

 

Võ Thị Tuyết Hoa

XII17.1731

PTGĐ

52

076/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

 

 

 

 

Đinh Thị Hà

XII17.1708

 

 

 

Nguyễn Thanh Lịch

IX14.1141

TĐV

 

 

 

Vũ Văn Thành

IX14.1193

TĐV

 

 

 

Nguyễn Tiến

XI16.1627

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy

X15.1419

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Tuyết Mai

XI16.1546

TĐV

 

 

 

Đặng Quốc Khánh

X15.1328

TĐV

 

 

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu

IX14.1117

GĐCN

 

 

 

Đỗ Đức Quỳnh

XIV19.2264

TĐV

 

 

 

Ngô Học Khiêm

XIV19.2202

TĐV

53

077/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huyền

VIII13.821

 

 

 

Vũ Quốc Hoàn

XII17.1734

TĐV

 

 

 

Trần Văn Hướng

IX14.1134

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Phượng

X15.1380

TĐV

 

 

Chi nhánh Miền Nam – Công ty TNHH Tư vn và Thẩm định giá Thành Công

 

 

 

Nguyễn Văn Bình

VII11.471

GĐ CN

 

 

 

Đ Xuân Hùng

XII17.1746

PGĐ CN

 

 

 

Trần Thị Hồng Loan

VII11.594

TĐV

 

 

 

Nguyễn Xuân Tiến

XIII18.2071

TĐV

54

078/TĐG

Công ty TNHH Thm định giá và Bất động sn Kim Cương

 

 

 

 

Vũ Minh Cương

IX14.1061

CT HĐTV, GĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

IX14.1099

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thương

XII17.1861

TĐV

 

 

Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sn Kim Cương – Chi nhánh Hà Nội

 

 

 

Đinh Mạnh Cường

IX14.1062

GĐCN

 

 

 

Phạm Thu Trang

XII17.1870

TĐV

 

 

 

Lê Anh Tuấn

XI16.1642

PGĐ CN

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền

XI16.1515

TĐV

55

079/TĐG

Công ty CP VINA SLC

 

 

 

 

 

Mai Đình Phương

VIII13.912

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

X15.1263

PGĐ

 

 

 

Mai Thị Loan

XI16.1537

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Phi Hùng

X15.1308

TĐV

 

 

 

Mai Thị Phượng

IX14.1182

TĐV

56

081/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

 

 

 

 

 

Khương Tất Thành

IX14.1192

 

 

 

Nguyễn Thế Anh

X15.1236

PGĐ

 

 

 

Chu Thái Hòa

XI16.1505

TĐV

57

083/TĐG

Công ty TNHH Kim toán và Thẩm định giá Việt Nam

 

 

 

 

Nguyn Minh Hải

105012

TGĐ

 

 

 

Ngô Đạt Vinh

1105064

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Bo Trung

VII11.677

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Sơn Thanh

VII11.648

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Viết Long

VII11.597

PTGĐ

 

 

 

Mai Quang Hip

VII11.540

PTGĐ

 

 

 

Trần Trí Dũng

VII11.501

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Đình Các

VII11.474

TP

 

 

 

Đào Hưng Thịnh

VII11.655

PTP

 

 

 

Lê Thùy Dương

VIII13.754

KTT

 

 

 

Bùi Xuân Nguyên

X15.1363

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Trần Thị My

VIII13.870

GĐ CN

 

 

 

Trần Hà Kiên

V09.248

TĐV

58

084/TĐG

Công ty TNHH Kim toán và Kế toán Hà Nội

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tnh

III06134

CT HĐTV

 

 

 

Lê Văn Dò

III06089

TGĐ

 

 

 

Phạm Mạnh Viện

XII17.1898

TP

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

XIII18.2106

TĐV

 

 

 

Nguyễn Minh Tuệ

VI10.437

TĐV

 

 

 

Đoàn Thị Hải Oanh

XIII18.2021

TĐV

 

 

 

Đỗ Mạnh Hà

VII11.518

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

 

 

 

 

Phan Thế Linh

IX14.1142

GĐCN

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

I05022

TĐV

59

086/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt

 

 

 

 

 

Trương Quang Anh

I05003

 

 

 

Ngô Phương Tho

IX14.1196

CT HĐTV

 

 

 

Trịnh Thị Bích Liên

VI10.390

TĐV

 

 

 

Trương Nguyên Trang Thanh

VII11.646

TĐV

 

 

Chi nhánh Phú Nhuận – Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt

 

 

 

Trần Việt Hùng

IX14.1126

GĐCN

 

 

 

Trần Việt Hà

IX14.1102

TĐV

60

087/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện

 

 

 

 

Vũ Tuấn Anh

VII11.465

 

 

 

Đào Trọng Đức

IV06168

CT HĐQT

 

 

 

ơng Thu Hiền

VI10.363

TĐV

 

 

 

Phạm Thị Hồng Liên

V09.251

TĐV

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

XIV19.2293

TĐV

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng

XIV19.2134

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện

 

 

 

Hồ Ngọc Hải

VI10.358

GĐ CN

 

 

 

Trần Đê

X15.1271

TĐV

 

 

 

Bùi Thị Thùy Hương

XII17.1762

TĐV

 

 

Chi nhánh Miền Trung – Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện

 

 

 

Đỗ Thị Hà

XIV19.2152

GĐCN

 

 

 

Lê Văn Tùng

XIV19.2299

TĐV

 

 

 

Đinh Thị Hà

XIII18.1952

TĐV

61

088/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thạch

VIII13.974

 

 

 

Đặng Phú Lộc

X15.1343

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thanh Nhớ

IX14.1171

TĐV

 

 

Công ty TNHH Thẩm định giá Năm thành viên – Chi nhánh miền Tây

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn

VII11.684

PGĐ, GĐCN

 

 

 

Bùi Thanh Minh

XIII18.2011

TĐV

 

 

 

Nguyễn Minh Kha

XII17.1764

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Nghĩa

XII17.1806

TĐV

62

090/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Đông Á

 

 

 

 

 

Phan Hoàng Khiết

III06107

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Bn

IV06165

PTGĐ, CT HĐQT

 

 

 

Phạm Kim Long

VIII13.854

TĐV

63

091/TĐG

Công ty CP Giám định và Thm định giá Quốc tế

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng

V09.233

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

V09.239

TĐV

 

 

 

Bùi Thị Cẩm Ngọc

X15.1360

TĐV

64

092/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nng

 

 

 

 

Dương Thị Mỹ Lạng

V09.218

CT HĐQT, GĐ

 

 

 

Đặng Thị Ân Thịnh

06155

PGĐ

 

 

 

Tạ Thiên Nga

VI10.398

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Trần Lâm

XIII18.1998

GĐCN

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Tho

X15.1404

TĐV

 

 

 

Đỗ Ngọc Khoa

XIV19.2203

GĐCN

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Xuân

V09.305

TĐV

65

093/TĐG

Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế

 

 

 

 

Phùng Quang Hưng

IV06185

CT HĐQT

 

 

 

Phan Bá Dương

XI16.1472

PTGĐ

 

 

 

Phùng Minh Anh

VI10.326

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

XII17.1884

PTGĐ

 

 

 

Vũ Cường

II05035

PTGĐ

 

 

 

Cù Thị Thu Nga

VIII13.877

GĐ Ban

 

 

 

Trần Quang Huy

XIV19.2185

GĐ Ban

 

 

 

Phạm Trọng Nghĩa

XIV19.2232

GĐ Ban

 

 

 

Nguyễn Đức Nam

XII17.1796

GĐ VP

 

 

 

Hoàng Thị Quế Thu

IV06211

TĐV

 

 

Chi nhánh tại Thành ph H Chí Minh – Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế

 

 

 

Lê Thanh Hải

II05040

TGĐ, GĐCN GĐCN

 

 

 

Trịnh Hoàng Liên

IV06188

TĐV

66

094/TĐG

Công ty CP Giám định – Thẩm định Đông Nam Á

 

 

 

 

Trần Hùng Mệnh

VII11.600

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

VII11.463

PGĐ

 

 

 

Lê Hải Lâm

VIII13.846

TĐV

 

 

 

Nguyễn Duy Thưởng

VII11.667

TĐV

67

095/TĐG

Công ty CP Giám định – Thẩm định Miền Nam

 

 

 

 

Lê Ngọc Tân

XIII18.2044

CT HĐQT

 

 

 

Ngô Hồng Nga

VII11.609

TĐV

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

XIII18.1974

TĐV

 

 

 

Võ Hoàng Nghi

VII11.610

TĐV

68

096/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam

 

 

 

 

Tăng Hùng Dũng

IX14.1080

 

 

 

Tăng Thái Bích Thông

XIV19.2326

TĐV

 

 

 

Trần Thị Bích Trâm

VIII13.1018

TĐV

 

 

 

Vũ Thành Trung

XIV19.2341

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thu Trang

XIII18.2076

TĐV

 

 

 

Lưu Thị Ngà

XIV19.2228

TĐV

69

098/TĐG

Công ty CP Thm định giá Qung Ninh

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Cường

IX14.1065

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Mai

XIII18.2009

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng

IX14.1131

PGĐ

 

 

 

Lê Thị Thu Trà

XI16.1632

TĐV

 

 

 

Lê Thị Hà

XI16.1487

TĐV

70

099/TĐG

Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đ

IX14.1088

 

 

 

Trần Quang Hưng

XI16.1519

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

VIII13.941

TĐV

 

 

 

Lương Xuân Phong

X15.1372

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty cổ phần định giá và Đầu tư Việt tại Quảng Ninh

 

 

 

Nguyễn Hồng Phong

XIV19.2243

GĐ CN

 

 

 

Lã Quang Tân

XIV19.2277

TĐV

 

 

 

Lã Mạnh Tú

XIV19.2288

TĐV

 

 

 

Lê Minh Khôi

XIV19.2205

TĐV

71

100/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Thuận Việt

 

 

 

 

 

Lương Trùng Dương

VII11.503

 

 

 

Võ Thị Như Ý

VII11.707

PGĐ

 

 

 

Võ Thị Sáu

XIV19.2266

TĐV

72

102/TĐG

Công ty TNHH Kim toán và Định giá Châu Á

 

 

 

 

Vương Trung Dũng

VIII13.750

 

 

 

Tạ Minh Phương

VIII13.917

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Huế

VI10.372

PGĐ

 

 

 

Tạ Thanh Bình

V09.226

TĐV

73

103/TĐG

Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn

V09.294

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Phạm Phi

VII11.622

PP

 

 

 

Huỳnh Ngọc Hùng

XI16.1517

TP

 

 

 

Võ Tấn Định

XI16.1477

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung tại Bình Định

 

 

 

Nguyễn Tấn Thương

V09.291

PTGĐ, GĐ CN

 

 

 

Trần Thanh Bo

IX14.1049

TĐV

 

 

 

Nguyn Tấn Bình

V09.224

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Trung tại Đắk Lắk

 

 

 

Nguyễn Trung Kiên

X15.1323

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng

XI16.1468

TĐV

74

104/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt

 

 

 

 

Trần Quốc Tuấn

VII11.685

CT HĐTV, TGĐ

 

 

 

Trần Khánh Lâm

I05017

PTGĐ

 

 

 

Huỳnh Trúc Lâm

V09.249

PTGĐ

 

 

 

Võ Duy Tuấn

XII17.1887

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Nga

IV06199

TĐV

 

 

 

Phan Thị Thủy Tiên

V09.293

TĐV

 

 

 

Lương Thị Y Vàng

XIII18.2099

TĐV

 

 

 

Võ Thị Quỳnh Phương

XIV19.2253

TĐV

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thuận

XIV19.2328

TĐV

75

106/TĐG

Công ty TNHH Thm định giá Đất Việt

 

 

 

 

 

Hoàng Lê Tuấn

III06136

 

 

 

Phan Tiến Dũng

X15.1267

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

II05044

TĐV

76

107/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

 

 

 

 

Mai Đình Lân

II05048

 

 

 

Trần Công Bng

VII11.467

PGĐ

 

 

 

Đặng Quốc Dũng

VII11.496

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Yến

VII11.706

PGĐ

 

 

 

Hà Văn Hùng

VII11.552

TP

 

 

 

Nguyễn Tuấn Minh

VII11.604

TP

 

 

 

Lê Huy Sơn

IX14.1188

TP

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

XI16.1524

TĐV

 

 

 

Lê Tiến Công

VIII13.732

PP

 

 

 

Vũ Thị Hồng Minh

IX14.1157

PP

 

 

 

Lê Thị ThHiền

XI16.1499

PP

77

108/TĐC

Công ty TNHH Kim toán An Việt

 

 

 

 

 

Vũ Bình Minh

XI16.1549

TGĐ

 

 

 

Vũ Thị Hương Giang

II05038

PTGĐ

 

 

 

Dương Đình Ngọc

VI10.401

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thương

VIII13.1005

PTGĐ

 

 

 

Đ Dương Tùng

XI16.1647

PGĐCN

 

 

 

Đoàn Thu Hằng

VIII13.784

TĐV

 

 

 

Vũ Hoài Nam

VII11.608

PTGĐ

 

 

 

Đào Thị Thúy Hà

VIII13.762

PP

 

 

 

Nguyễn Hoàng Việt

XIII18.2100

TĐV

78

110/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phúc

III06119

TGĐ

 

 

 

Đàm Ngọc Hưng

XI16.1518

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Mạnh Lân

II05047

TĐV

 

 

Chi nhánh Thẩm định giá và Đu giá Việt Bắc-Công ty CP Tư vn và Thẩm định giá Doa

 

 

 

Trần Mạnh Phong

X15.1373

GĐCN

 

 

 

Mạc Thanh Phương

XIV19.2249

Phó GĐCN

 

 

Chi nhánh Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp tại Hà Nội

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng

XIII18.2092

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng

I05014

TĐV

79

111/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

 

 

 

 

Nguyễn Phú Hà

XI16.1489

CT HĐTV TGĐ

 

 

 

Phan Huy Thng

V09.278

PTGĐ

 

 

 

Bùi Thị Thúy

VII11.662

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Hoa

X15.1301

GĐ KT

 

 

 

Vũ Xuân Hùng

XII17.1747

TĐV

80

112/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Sài Gòn Thái Dương

 

 

 

 

Nguyễn Phi Nhựt

VII11.620

TGĐ

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phượng

XI16.1582

PP

 

 

 

Nguyễn Thái Nhật Tiên

VII11.668

PTGĐ

81

114/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Việt Nam

 

 

 

 

 Chí Thành

VI10.423

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Đỗ Khc Hưởng

IX14.1135

TP

 

 

 

Nguyễn Chí Thiết

XIV19.2321

TĐV

 

 

 

Hoàng Văn Hiếu

VII11.543

TĐV

82

116/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Hưng

XI16.1520

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Nga

IV06198

TĐV

 

 

 

Mai Linh

XIV19.2212

TĐV

83

117/TĐG

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam

 

 

 

 

Phạm Thị Hoạt

XI16.1507

 

 

 

Nghiêm Thị Thu Hiền

XII17.1725

PGĐ

 

 

 

Trần Thị Quỳnh Yên

VI10.451

TĐV

 

 

 

Phạm Trường Minh

XII17.1794

TĐV

 

 

 

Đỗ Thị Thu Hường

VIII13.835

TĐV

84

119/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam

 

 

 

 

Ngô Gia Cường

IV06318

 

 

 

Phan Nguyễn Ngọc Hiệp

VII11.541

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Bình Minh

VIII13.866

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Chỉnh

XIII18.1919

TĐV

85

120/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Nam Trung Bộ

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiu

VII11.580

TGĐ

 

 

 

Lê Văn Đức

IV06169

PTGĐ

 

 

 

Lê Thị Ngọc Tuệ

IX14.1214

PTGĐ

86

121/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân tri mới

 

 

 

 

Võ Đình Dũng

IX14.1081

 

 

 

Nguyễn Duy Cường

VII11.484

TĐV

 

 

 

Nguyễn Tư Hòa

X15.1302

TĐV

87

122/TĐG

Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán Tư vấn Hà Nội

 

 

 

 

Đoàn Thu Thủy

VIII13.1000

 

 

 

Đoàn Thu Nguyệt

X15.1365

PGĐ

 

 

 

Đoàn Lệ Hoa

X15.1298

TĐV

88

127/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon

 

 

 

 

Lê Xuân Vinh

V09.304

 

 

 

Nguyễn Minh Nhật

XI16.1567

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Tho

X15.1403

TĐV

 

 

 

Phạm Nguyễn Kim Hồng

IX14.1120

TĐV

 

 

 

Hứa Thị Mai Anh

XII17.1662

TĐV

89

128/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Trung Tín

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích

IX14.1055

CTHĐQT, GĐ

 

 

 

Vũ Đại Dương

VII11.506

PGĐ

 

 

 

Vũ Minh Hải

VI10.359

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thái An

XIII18.1901

TĐV

 

 

 

Lâm Thị Thanh Huyền

XII17.1754

TĐV

90

130/TĐG

Công ty CP DCF Việt Nam

 

 

 

 

Phạm Thanh Dương

VI10.349

TGĐ

 

 

 

Huỳnh Cẩm Loan

IX14.1147

TĐV

 

 

 

Lê Minh Hoàng

XIV19.2179

TĐV

 

 

 

Lý Hưng Thành

X15.1399

TĐV

 

 

 

Ngô Đoàn Thu Thảo

XIV19.2318

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Bình

XIII 18.1912

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP DCF Việt Nam tại Hà Nội

 

 

 

 

Nguyễn Huy Phong

VIII13.906

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thùy Trang

VI10.429

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP DCF Việt Nam tại Đà Nng

 

 

 

 

Bùi Khương Duy

XIII18.1941

TĐV

 

 

 

Dương Thị Hường

X15.1321

TĐV

91

132/TĐG

Công ty TNHH FAVI

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Vân

VI10.442

TGĐ

 

 

 

Phạm Thành Hồng Lĩnh

XIV19.2214

TĐV

 

 

 

Trần Việt Phương

XI16.1580

TĐV

92

133/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhàn

III06116

 

 

 

Nguyễn Bá Vỹ

VIII13.1030

PGĐ

 

 

 

ơng Thị m

06079Đ1

TĐV

 

 

 

Đoàn Thị Thúy Hồng

VIII13.806

TĐV

 

 

 

Phạm Diệu Thanh

VIII13.976

TĐV

 

 

 

Phùng Thị Minh Quý

IX14.1187

TĐV

 

 

 

Phạm Thị Bích Thìn

XIII18.2056

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Bùi Huy Phấn

II05052

GĐ CN

 

 

 

Võ Thanh Phúc

IX14.1175

PGĐ CN

 

 

 

Trần Ngọc Thanh Tâm

VIII13.948

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol tại Đà Nng

 

 

 

Nguyễn Quang Minh

III06113

GĐ CN

 

 

 

Hoàng Thị Thu Hương

III06095

TĐV

93

135/TĐG

Công ty CP Định giá và Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Vượng

 

 

 

Lê Hoàng Hải

VII11.528

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Lê Thị Thanh Tuyết

VII11.694

PTGĐ

 

 

 

Phạm Đức Long

V09.255

TĐV

 

 

 

Nguyễn Minh Trúc

X15.1432

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thái Châu

XIV19.2126

TĐV

94

137/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá TNS VALUE

 

 

 

 

Đỗ Trung Kiên

X15.1322

 

 

 

Ngô Quang Huy

XI16.1513

TĐV

 

 

 

Nguyễn Đức Thịnh

XI16.1613

TĐV

 

 

 

Vũ Văn Quân

VIII13.926

TĐV

 

 

 

Trần Cường

X15.1248

TĐV

95

138/TĐG

Công ty CP Định giá CPA

 

 

 

 

 

Lê Mạnh Hùng

VIII13.809

 

 

 

Nguyễn Trung Hòa

XIV19.2177

TĐV

 

 

 

Đng Việt Phương

VIII13.911

TĐV

 

 

 

Trang Bích Thảo

VIII13.985

TĐV

 

 

 

Phạm Minh Quang

VIII13.923

TĐV

96

139/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

 

 

 

 

Nguyễn Minh

IV06193

PTGĐ, GĐTĐG

 

 

 

Trần Thái Hòa

IV06180

PTGĐ

 

 

 

Lê Hùng Dũng

IX14.1078

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Tuyên

II05.063

PTGĐ

 

 

 

Trần Hải Sơn

VII11.636

TĐV

 

 

 

Nguyễn Tú Anh

IX14.1043

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

 

 

 

Phạm Xuân Sơn

V09.274

GĐ CN

 

 

 

Đào Tiến Đạt

X15.1270

TĐV

 

 

 

Lê Huy Thành

XII17.1841

TĐV

 

 

 

Hoàng Xuân Tiến

XIII18.2070

TĐV

 

 

 

Tô Văn Thng

XII17.1851

TĐV

97

141/TĐG

Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Đất Việt

 

 

 

 

Trần Minh Tuấn

IX14.1213

 

 

 

Trần Thị Tuấn Hồng

X15.1306

TĐV

 

 

 

Phạm Quang Khá

X15.1327

TĐV

98

142/TĐG

Công ty TNHH Kim toán FAC

 

 

 

 

 

Hoàng Lam

I05018

CT HĐTV, GĐ

 

 

 

Lê Huy Thư

V09.289

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Trọng Huy

XIII18.1983

PTGĐ

 

 

Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Miền Trung

 

 

 

 

Trần Hoàng H

VI10.356

GĐ CN

 

 

 

Lê Thị Vân Trâm

VIII13.1017

TĐV

99

145/TĐG

Công ty CP Giám định Ngân Hà

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huy

XI16.1514

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Tiến Sơn

V09.313

TĐV

 

 

 

Trần Quang Hưng

XIII18.1979

TĐV

 

 

 

Trần Kiến Cường

XIII18.1926

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Thy

XIII18.2068

TĐV

100

146/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Bình Dương

 

 

 

 

 

Mai Thanh Bình

VII11.469

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Lê Hoài Phương

VII11.624

TĐV

 

 

 

Lưu Minh Thịnh

XIII18.2057

TĐV

 

 

 

Trần Ngọc Tú

XII17.1880

TĐV

101

147/TĐG

Công ty CP Thm định giá DTC

 

 

 

 

 

Đ Văn Đại

VII11.507

 

 

 

Phan Lê Cường

VII11.485

TĐV

 

 

 

Nguyễn Minh Tú

VII11.680

TP

 

 

Công ty CP Thẩm định giá DTC – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

 

 

 

Lê Kiên Giang

VII11.514

GĐ CN

 

 

 

Mai Huy Thìn

XIV19.2322

TĐV

 

 

 

Vũ Hồng Nhung

X15.1369

TĐV

102

149/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hi

V09.308

CT HĐTV, TGĐ

 

 

 

Ngụy Thúy Phượng

X15.1379

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Xuân Hải

VIII13.768

TĐV

 

 

 

Phạm Đức Minh

III06112

TĐV

103

150/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu

 

 

 

 

Lê Đăng Mưu

XII17.1795

 

 

 

Dương Vũ Nhật Tiến

XI16.1626

PGĐ

 

 

 

Cao Phan Thanh

XIV19.2307

TĐV

 

 

 

Lê Minh Đức

XIII18.1948

TĐV

 

 

 

Nguyễn Doãn Hải

XIII18.1955

TĐV

104

151/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Miền Trung

 

 

 

 

 

Lê Thị Thái Hà

VII11.520

 

 

 

Lê Văn

VII11.695

TP

 

 

 

Trần Qunh Hoa

VIII13.799

PP

105

154/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam

 

 

 

 

Lê Khả Đức

VII11.512

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thế Bnh

VII11.473

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Thúy Lan

VI10.385

TĐV

 

 

 

Bùi Trần Phương

XII17.1819

TĐV

106

155/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa

 

 

 

 

Nguyễn Đoan Hùng

IX14.1123

 

 

 

Bùi Thị Hoài Thu

VII11.659

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thanh Huyn

VII11.568

TĐV

107

156/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn

VII11.686

CT HĐTV, TGĐ, GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

IX14.1109

PTGĐ

 

 

 

Vũ Thị Lan

XII17.1773

TĐV

 

 

Chi nhánh Miền Bắc – Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

 

 

 

Nguyễn Đức Thiện

X15.1412

PTGĐ, GĐ CN

 

 

 

Phạm Tùng Lâm

X15.1336

TĐV

 

 

Chi nhánh Miền Nam – Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vn Tài chính Việt Nam

 

 

 

Đỗ Tiến Dũng

IV06171

PTGĐ, PGĐ CN

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Nga

II05050

TĐV

 

 

Chi nhánh Miền Trung – Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vn Tài chính Việt Nam

 

 

 

Nguyễn Vĩnh Thành

VII11.650

PTGĐ, PGĐ CN

 

 

 

Nguyễn Quang Binh

IX14.1052

TĐV

 

 

Chi nhánh tnh Qung Ninh – Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vn Tài chính Việt Nam

 

 

 

 Hà

IX14.1103

PTGĐ, PGĐ CN

 

 

 

Trần Trung Thành

VII11.651

TĐV

 

 

Chi nhánh Hi Phòng – Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

 

 

 

Phan Trọng Nam

II05049

PTGĐ, PGĐ CN

 

 

 

Đặng Thị Hồng Minh

VII11.603

TĐV

108

159/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá VNA

 

 

 

 

Nguyễn Đình Linh Bảo

IX14.1048

TGĐ

 

 

 

Hồ Quốc Khánh

X15.1330

TĐV

 

 

 

Lương Ngọc Duy

XIV19.2137

TĐV

109

166/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương

 

 

 

 

Trần Thị Châu Giang

IV06175

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Hu Bình

VII11.470

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Minh Quang

XI16.1586

TĐV

 

 

 

Nguyễn Tiến Nam

VIII13.874

TĐV

 

 

Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

VI10.439

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

XI16.1500

TĐV

110

167/TĐG

Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông

 

 

 

 

Đ Trí Dũng

IX14.1072

CT HĐQT

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thuyên

XII17.1860

PGĐ

 

 

 

Phạm Duy Long

XIV19.2217

TĐV

 

 

Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông – Chi nhánh Nha Trang

 

 

 

Nguyễn Tiến Hồng

XIII18.1971

GĐ CN

 

 

 

Lê Văn Sâm

X15.1390

PGĐ

111

170/TĐG

Công ty TNHH PKF Việt Nam

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Ánh Tuyết

IX14.1218

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Như Tiến

IX14.1208

PTGĐ

 

 

 

Dương Thị Thảo

V09.282

PTGĐ

 

 

 

Trịnh Thu Huyền

VIII13.822

TĐV

 

 

 

Trần Văn Dũng

VII11.492

PTGĐ

 

 

 

Chu Quang Tùng

XIV19.2296

PTGĐ

 

 

 

Hoàng Văn Anh

X15.1234

TĐV

112

171/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam

 

 

 

 

Vũ Đức Thng

IX14.1199

TGĐ

 

 

 

Trần Thanh Hải

XIV19.2158

PTGĐ

 

 

 

Tô Thị Tươi

XII17.1893

TĐV

 

 

 

Phan Đình Dũng

XI16.1469

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Chuyên

VIII13.731

TĐV

113

173/TĐG

Công ty TNHH Kreston (VN)

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Dũng

VIII13.746

TGĐ

 

 

 

Trần Đức Cương

VII11.480

PTGĐ

 

 

 

Chu Thị Tuyết Nhung

VII11.618

TP

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

VI10.425

TP

114

174/TĐG

Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long

 

 

 

 

Khương Thanh Tùng

IX14.1215

 

 

 

Lê Việt Anh

VII11.466

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Đức Quỳnh

II05055

TĐV

115

175/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Quốc tế

 

 

 

 

Lương Văn Thành

IV06209

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải

I05011

TĐV

 

 

 

Trương Minh Đức

III06092

TĐV

116

176/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá HAA

 

 

 

 

Trần Thị Thu Trang

VII11.675

 

 

 

Nguyễn Thu Trang

VIII13.1012

PGĐ

 

 

 

Hoàng Gia Trang

VIII13.1007

TĐV

 

 

 

Tô Hải Nguyên

VIII13.889

TĐV

117

179/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- Kiểm toán COM.PT

 

 

 

Phùng Thị Quang Thái

I05024

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

II05045

PTGĐ

 

 

 

Lê Tuấn Sơn

II05057

PTGĐ

 

 

 

Lê Thị Hòa

IX14.1118

PTGĐ

118

180/TĐG

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Hoa Mặt Trời

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

VII11.637

 

 

 

Nguyễn Thu Oanh

III06118

TĐV

 

 

 

Lê Hoàng Linh

V09.252

TĐV

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Như

VII11.619

TĐV

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

VIII13.812

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Phương

VIII13.914

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Nhật

IX14.1169

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Quảng

IX14.1186

TĐV

 

 

 

Lê Thị Thanh Hoa

X15.1299

TĐV

 

 

 

Ngô Hồng Nam

X15.1353

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền

XI16.1498

TĐV

 

 

 

Trần Văn Phát

XI16.1572

TĐV

 

 

 

Trần Nhật Tân

XI16.1600

TĐV

 

 

 

Đỗ Ngọc Thanh

XII17.1839

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích

IX14.1056

TĐV

 

 

 

Phạm Ngọc Quang

XII17.1823

TĐV

 

 

 

Trần Văn Thng

XI16.1604

TĐV

 

 

 

Nguyễn Đăng Trung

XIII18.2081

TĐV

 

 

 

Trần Quốc Dũng

XIII18.1932

TĐV

 

 

 

Trần Duy Cường

XIII18.1925

TĐV

 

 

 

Nguyễn Tấn Quang

XIII18.2034

TĐV

 

 

 

Lê Xuân Hoàng

XIV19.2180

TĐV

 

 

 

Phạm Thị Thu Hường

XIV19.2192

TĐV

119

181/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

 

 

 

 

Nguyn Tự Trung

VII11.679

TGĐ

 

 

 

Phạm Gia Đạt

VII11.510

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Hi

VII11.530

TP

 

 

 

Lê Đức Hạnh

VIII13.777

TP

 

 

 

Nguyễn Minh Thng

XIII18.2046

TP

 

 

 

Trần Thanh Tùng

XI16.1652

TĐV

 

 

 

Hoàng Thị Ngà

XII17.1803

TĐV

 

 

 

Trần Xuân Thường

XIV19.2332

TĐV

120

183/TĐG

Công ty TNHH Kim toán Tư vấn Thủ Đô

 

 

 

 

Đỗ Thị Dung

VI10.346

TGĐ

 

 

 

Trần Thị Vân

VIII13.1027

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

XI16.1651

TĐV

121

187/TĐG

Công ty TNHH Kim toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu

X15.1297

CTHĐTV

 

 

 

Nguyễn Trung Dũng

X15.1264

P TGĐ

 

 

 

Trần Dương Nghĩa

X15.1358

P TGĐ

 

 

 

Đoàn Thị Thanh

XIII18. 2049

PGĐ

 

 

 

Phan Thị Lan Trang

VIII13.1015

TĐV

 

 

 

Nguyễn Hà Định

X15.1273

TĐV

 

 

 

Võ Thị Ngọc Hân

X15.1288

TĐV

 

 

 

Nguyễn Minh Châu

IX14.1057

TĐV

 

 

 

Hồ Bảo Huy

VIII13.817

TĐV

122

190/TĐG

Công ty CP Tài chính VIICY Việt Nam

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hùng

06149

CTHĐQT, TGĐ

 

 

 

Đặng Diệu Hiền

VIII13.789

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Hồng Ngọc

VIII13.888

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Hu Tuấn

VII11.683

PTGĐ

123

191/TĐG

Công ty CP thẩm định giá & Đầu tư Quốc tế

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc

X15.1362

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Tố Nga

XIV19.2226

PTGĐ

 

 

 

Bùi Hồng Ánh

IX14.1045

TĐV

124

193/TĐG

Công ty CP Tư vấn Thẩm định dự án xây dựng Hà Nội

 

 

 

 

Bùi Vũ Tài Minh

X15.1350

 

 

 

Tạ Thùy Dương

XIV19.2138

CTHĐQT

 

 

 

Mai Văn Chung

X15.1255

TP

125

194/TGĐ

Công ty CP Tư vấn và Thm định giá Á Châu

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hoài

X15.1303

TGĐ

 

 

 

Lê Thanh Nam

VII11.607

TĐV

 

 

 

Lê Thị Hương Thảo

X15.1401

TĐV

 

 

 

Trần Đức Tiệp

XIII18.2072

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Duy Thành

XIV19.2314

TĐV

126

196/TĐG

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

I05009

PTGĐ, GĐ ĐH

 

 

 

Trịnh Kim Dung

I05006

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Hạnh

X15.1287

TĐV

127

198/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam

 

 

 

 

ơng Anh Tài

XII17.1833

TGĐ

 

 

 

Phạm Quang Huy

X15.1311

TĐV

 

 

 

Trịnh Thu Trang

X15.1429

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc

XI16.1561

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh

VIII13.778

TĐV

 

 

 

Lê Thị Thu Hiền

X15.1294

TĐV

 

 

 

Phạm Tuấn Hưng

XIV19.2189

TĐV

128

201/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá BETA

 

 

 

 

 

Lê Khc Tánh

IX14.1190

 

 

 

Dương Trí Phong

XIV19.2242

TĐV

 

 

 

La Xuân Phước

XIV19.2246

TĐV

129

202/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Ngân

X15.1357

TGĐ

 

 

 

Trần Ngọc Hùng

V09.309

PTGĐ

 

 

 

Trần Tuấn Hải

XIII18.1956

TP

130

203/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tho

XII17.1843

TGĐ

 

 

 

Bùi Thị Thương

XIV19.2330

TĐV

 

 

 

Bùi Thanh Kim Huệ

XII17.1740

TĐV

131

204/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Vaska

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

XII17.1885

 

 

 

Trần Tấn Khang

VIII13.840

TĐV

 

 

 

Nguyễn Minh Kha

XIII18.1987

TĐV

 

 

 

Trần Như Lộc

XIII18.2004

TĐV

 

 

 

Phan Hữu Hòa

XIV19.2178

TĐV

 

 

 

Nguyễn Long Thành

XIII18.2053

TĐV

 

 

 

Trần Đăng Khoa

XIII18.1992

TĐV

132

205/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Trung Hải Ban Mê

 

 

 

 

Lê Trung Hải

IX14.1106

TGĐ

 

 

 

Phạm Duy Hanh

XI16.1492

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Hoàng Minh

X15.1351

TP

133

206/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán BDO

 

 

 

 

 

Bùi Văn Vương

IX14.1231

GĐ TĐG

 

 

 

Phạm Tiến Hùng

VII11.554

TĐV

 

 

 

Phạm Văn Can

VIII13.725

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Thu Hng

VII11.532

TĐV

134

207/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Bình

VIII13.724

TGĐ

 

 

 

Trần Gia Tự

XII17.1882

PP

 

 

 

Nguyễn Văn Long

XII17.1782

TP

 

 

 

Nguyễn Đức Giang

XI16.1483

PP

135

208/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Thương mại Hà Nội

 

 

 

Phan Tiến Đạt

XII17.1697

TGĐ

 

 

 

Đ Thanh Hương

XII17.1758

TĐV

 

 

 

Bùi Văn Toàn

XIV19.2284

TĐV

136

209/TĐG

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương

 

 

 

 

Phạm Huỳnh Nhung

06075Đ1

 

 

 

Lê Đặng M Trí

V09.295

CT HĐQT

 

 

 

Phan Trần Diệp Đoan

06070Đ1

PGĐ

 

 

 

Lý Mạnh Huy

XII17.1750

PGĐ

 

 

 

Huỳnh Thị Tuyết Vân

X15.1445

TĐV

 

 

 

Phạm Quốc Lộc

XII17.1783

TP

 

 

 

Trương Dũng Chinh

XIII18.1918

TP

 

 

 

Phạm Văn Lào

XI16.1532

PGĐ CN

 

 

 

Lê Quang Nguyên

06074Đ1

TĐV

 

 

 

Lê Quốc Việt

X15.1446

PGĐ CN

 

 

Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương tại Miền Tây

 

 

 

Nguyễn Đức Bo Lộc

V09.254

GĐ CN

 

 

 

Đặng Thái Sơn

VIII13.936

PGĐ CN

137

210/TĐG

Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá BTC

 

 

 

 

Nguyễn Châu Giang

X15.1277

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Phượng

VI10.408

TĐV

 

 

 

Phạm Thanh Ngân

XIII18.2013

TĐV

138

211/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt – Nhật

 

 

 

 

Hà Quang Lâm

XII17.1774

TGĐ

 

 

 

Vũ Cao Cần

X15.1243

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Giang

XIV19.2147

TP

 

 

 

Vũ Thị Hiền

XII17.1723

PP

139

212/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Bo Việt

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thu Trang

XII17.1871

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thái Định

XIII18.1944

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Hữu Long

XIV19.2215

TĐV

 

 

 

Trần Văn Quyết

XIV19.2263

TĐV

 

 

 

Phạm Quang Tuấn

XII17.1888

TĐV

140

213/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tâm

VIII13.946

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Đình Phong

IX14.1173

PTGĐ

 

 

 

Vũ Hồng Hi

VIII13.776

TĐV

 

 

 

Nguyn Thị Như Ái

VI10.331

TĐV

 

 

 

Phạm Vân Anh

XII17.1665

TĐV

141

214/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Tín

 

 

 

 

Bùi Khc Định

XII17.1701

 

 

 

Nguyễn Minh Tâm

XI16.1595

PGĐ

 

 

 

Trần Minh Mn

X15.1349

PGĐ

 

 

 

Trần Quốc Long

X15.1342

TĐV

 

 

 

Lê Thị Hồng Nhung

XII16.1568

TĐV

 

 

 

Nguyễn Minh Thao

XI16.1608

TĐV

 

 

 

Dương Thị Huyền Thương

X15.1424

TĐV

 

 

 

Nguyễn Hu Sơn

XIV19.2270

TĐV

142

215/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá đấu giá và Đào tạo Song Pha

 

 

 

 

Lê Huỳnh Nga

IX14.1161

CT HĐTV, TGĐ

 

 

 

Nguyễn Đình Dũng

X15.1261

PGĐ

 

 

 

Trần Thu Hương

III06105

PGĐ

 

 

 

Hoàng Xuân Hòa

XIII18.1966

PGĐ

143

216/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tăng

VII11.643

CT HĐTV, TGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Quyết

VIII13.931

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Quang Thiện

XII17.1853

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

VI10.416

TĐV

144

217/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá SHC Việt Nam

 

 

 

 

Trần Ngọc Sơn

III06125

 

 

 

Hoàng Lê Anh

IX14.1044

TĐV

 

 

 

Phùng Minh Tú

X15.1439

TĐV

145

218/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Tiên Phong

 

 

 

 

Vũ Lâm Công

VIII13.734

TGĐ

 

 

 

Lê T Thái

XI16.1601

TĐV

 

 

 

Trần Hồng Quân

X15.1386

TĐV

 

 

 

Vũ Ánh Tuyết

VIII13.973

TĐV

146

219/TĐG

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Sao Việt

 

 

 

 

Lê Diễm Phúc

IV06.320

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong

V09.269

PTGĐ

 

 

 

Lê Việt Khoa

XIII18.1993

PTGĐ

 

 

 

Ngô Hoàng Quốc Việt

XIII18.2102

TĐV

 

 

 

Bùi Phương Bảo

06066Đ1

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Vũ Ty Ty

XIII18.2095

TĐV

147

221/TĐG

Công ty CP Công nghệ và Định giá EQ – Hà Nội

 

 

 

 

Đoàn Đức Thọ

XIV19.2324

CT HĐQT, PGĐ

 

 

 

Bùi Thanh Hải

IX14.1104

 

 

 

Lê Đức Thuận

VIII13.995

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Duyên

VIII13.752

TĐV

 

 

 

Phạm Hải Hưng

XIV19.2188

TĐV

148

223/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Giám định cht lượng Việt Nam

 

 

 

Lâm Trường An

I05001

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Hà

I05008

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thái Bình Dương

XIII18.1939

PTGĐ

 

 

Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc

 

 

 

Trần Thị Thu Linh

VII11.592

GĐCN

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

XIII18.2091

TĐV

149

224/TĐG

Công ty TNHH Định giá SSB Việt Nam

 

 

 

 

 

Lại Tiến Hải

XI16.1491

 

 

 

Trịnh Đức Minh

VIII13.868

CT HĐTV

 

 

 

Hoàng Minh Đức

XI16.1481

TĐV

 

 

 

Nguyễn Bá Ngọc

XIII18.2016

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thế Thuận

XIII18.2063

TĐV

150

228/TĐG

Công ty CP Thẩm định và Chỉ số giá Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Duy Quý

VII11.632

TGĐ

 

 

 

Phạm Hồng Trâm

XII17.1868

PTGĐ

 

 

 

Lê Thị Nguyệt

VIII13.891

TĐV

151

231/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá – Dịch vụ Nghĩa Hưng

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ký

X15.1326

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bng

VIII13.723

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Chung

XI16.1461

TĐV

152

233/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Thm định giá và Kiểm toán MKT

 

 

 

 

Cù Thị Thanh Mai

XI16.1544

 

 

 

Lê Ngọc Thuận

XII17.1856

PGĐ

 

 

 

Bùi Nhật Huy

XII17.1751

TĐV

153

235/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Thống Nhất

 

 

 

 

 

Trần Thị Diễm Thi

X15.1410

 

 

 

Lâm Sâm Hiếu

VIII13.794

PGĐ

 

 

 

Lâm Tố Trinh

XII17.1873

TĐV

 

 

 

 

Lâm Tố Gia

XII17.1705

TĐV

154

236/TĐC

Công ty TNHH Thẩm định giá RVP Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Mạnh

VIII13.862

CT HĐTV, GĐ

 

 

 

Nguyền Thị Thu Hương

VIII13.833

TĐV

 

 

 

Trần Thị Thu Hà

VIII13.761

TĐV

155

237/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá VALID

 

 

 

 

 

Phan Văn V

XI16.1659

 

 

 

Lê Văn Hòa

VII11.546

PGĐ

 

 

 

Vũ Quang Vịnh

VII11.702

TĐV

 

 

 

Hoàng Văn Cương

XIII18.1924

TĐV

156

239/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá MHA Việt Nam

 

 

 

 

Lê Hữu Hà

XI16.1488

TGĐ

 

 

 

Lê Thị Lộc

XI16.1539

P TGĐ

 

 

 

Nguyn Văn Quý

XII17.1827

TĐV

 

 

 

Nguyn Thị Thúy

XI16.1620

TĐV

157

240/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huế

VII11.550

TGĐ

 

 

 

Nguyn Thị Tuyết

VIII13.971

TĐV

 

 

 

Phạm Ngọc Tuân

XIV19.2291

 

 

 

Nguyn Thọ Hi

XIV19.2157

TĐV

158

246/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín

 

 

 

 

Dương Quang Anh

XIV19.2110

CT HĐQT

 

 

 

Nguyễn Phương Thủy

V09.292

TGĐ

 

 

 

Lê Vân Lập

XIV19.2208

TĐV

 

 

 

Lê Văn Vinh

XIV19.2350

TĐV

159

247/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn đầu tư Thăng Long

 

 

 

 

Trương Hoài Nam

XI16.1554

TGĐ

 

 

 

Trần Huy Chiểu

VIII1.477

 

 

 

Mai Việt Hùng

VIII13.810

160

249/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim

 

 

 

 

 

Nguyn Quang Tùng

VIII1.689

 

 

 

Nguyn Văn Hùng Cường

X15.1246

TĐV

 

 

 

Đinh Công Khánh

VIII1.573

TĐV

 

 

 

Hoàng Thị Hiền

XIII18.1964

TĐV

 

 

Chi nhánh tại TP. HCM – Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim

 

 

 

Đỗ Văn Dân

V09.227

GĐ CN

 

 

 

Trần Xuân Linh

VII11.593

TĐV

161

250/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Đất Việt

 

 

 

 

Phạm Văn Đ

XI16.1476

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Phan Hồng Quang

XI16.1585

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Duy Tùng

XI16.1646

TĐV

162

252/TĐG

Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định giá

 

 

 

 

Lê Đức Thọ

VIII13.992

 

 

 

Đoàn Thanh Sơn

X15.1392

TĐV

 

 

 

Nguyn Thị Sao Mai

XII17.1785

TĐV

163

253/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam

 

 

 

 

Cấn Văn Tuấn

VIII13.954

 

 

 

Đặng Thái Thế

VII11.653

TĐV

 

 

 

Lê Hoài Nam

VI10.397

PGĐ

 

 

 

Phạm Văn Duẩn

XII17.1681

PGĐ

 

 

 

Lê Thị Quyên

VII11.633

TĐV

164

254/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu

 

 

 

 

Nguyn Lê Hoan

VIII13.804

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Kim Cương

X15.1245

TP

 

 

 

Nguyễn Thu Trang

VIII13.1013

TĐV

 

 

 

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn Cầu – Chi nhánh Đông Nam Bộ

 

 

 

 

Trương Thị Mỹ Linh

XII17.1778

GĐCN

 

 

 

 

Nguyễn Chí Mn

XII17.1787

TP

165

255/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành

 

 

 

 

Vũ Thị Thu Hà

XII17.1710

 

 

 

Nguyễn Hồng Giang

XIV19.2146

PGĐ

 

 

 

Trần Việt Hà

XII17.1712

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hà

XII17.1711

GĐ CN

 

 

 

Nguyễn Đình Thành

X15.1400

TĐV

166

258/TĐG

Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội

 

 

 

 

Bùi Thế Trung

XI16.1638

TGĐ

 

 

 

Phạm Thị Thùy Dung

XIII18.1930

PTGĐ

 

 

 

Hồ Xuân Hiếu

XI16.1501

TĐV

 

 

 

Hoàng Phạm Quc Việt

XIII18.2103

TĐV

 

 

 

Lê Thị Hương Trang

XI16.1633

TĐV

167

260/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Ngoãn

VIII13.885

TGĐ

 

 

 

Phan Hoàng Sơn

VII11.635

PTGĐ

 

 

 

Mai Thị Thanh Trà

VII11.671

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hng

VIII13.786

PTGĐ

 

 

 

Phan Thị Hồng Ngọc

XII17.1807

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Anh Minh

VII11.602

TĐV

 

 

 

Nguyễn Vũ Trường Giang

XII17.1707

TĐV

 

 

 

Thái Thị Cẩm Vân

XIV19.2345

TĐV

 

 

 

Đặng Thị Yến Linh

VII11.591

TĐV

168

261/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Fargo

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quang

XIII18.2033

CT HĐQT

 

 

 

Doãn Hồ Lan

VIII13.843

TGĐ

 

 

 

Trần Thị Ánh

VIII13.720

TĐV

 

 

Công ty CP Thẩm định giá Fargo – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

X15.1441

GĐCN

 

 

 

Hoàng Tuấn Anh

VIII13.712

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thanh Nhật

XIV19.2237

TĐV

 

 

 

Nguyễn Mạnh Thng

X15.1407

TĐV

169

262/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Quang

 

 

 

 

Trần Trọng Tuấn

VIII13.958

 

 

 

Trần Bá Quảng

V09.312

PGĐ

 

 

 

Phạm Thị Phương

IX14.1181

TĐV

 

 

 

Hà Trung Kiên

XI16.1530

TĐV

170

263/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Đại Dương

 

 

 

 

Vũ Kim Hùng

XII17.1742

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Long Giang

VIII13.757

PTGĐ

 

 

 

Phạm Thị Phương Nhung

VIII13.900

TĐV

 

 

 

Trịnh Hoàng Việt Anh

XII17.1667

TĐV

171

266/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong

 

 

 

 

Tô Hi Đăng

XII17.1698

GĐ, GĐ CN

 

 

 

Phạm Xuân Hiền

XIV19.2171

TĐV

 

 

 

Huỳnh Thị Xuân Lộc

IX14.1150

TĐV

 

 

Chi nhánh Thanh Hóa – Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong

 

 

 

Nguyễn Đức Trí

XIV19.2335

TĐV

 

 

 

Trần Thị Thanh Huế

VII11.551

TĐV

172

267/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Hà Thành

 

 

 

 

Dương Ngọc Quý

VIII13.927

TGĐ

 

 

 

Trần Thị Mai

VIII13.860

TĐV

 

 

 

Triệu Việt Phương

X15.1377

TĐV

173

269/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Alpha Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong

XI16.1573

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Giang

XI16.1486

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Văn Nhiên

XIV19.2238

TĐV

 

 

 

Trần Khắc Lập

X15.1338

TĐV

174

272/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế

 

 

 

 

Nguyễn Hu Hoàn

VI10.367

 

 

 

Lê Viết Cường

VIII1.483

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Thanh Tú

VIII13.961

TĐV

175

273/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An – Hà Nội

 

 

 

 

Bùi Ngô Liên

VII11.586

 

 

 

Thái Thị Thu Hiền

X15.1295

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

XII17.1739

TĐV

 

 

 

Trịnh Phi Thường

VI10.426

TĐV

176

274/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Tây Đô

 

 

 

 

Cao Tất Đặng

XII17.1700

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Việt Hùng

XII17.1745

TĐV

 

 

 

Viên Hải Đăng

XII17.1699

TĐV

177

275/TĐG

Công ty CP Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen

 

 

 

 

Vũ Văn Quân

XII17.1825

CT HĐQT

 

 

 

Nguyễn Trọng Điệp

X15.1272

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Quốc Hưng

X15.1315

TĐV

 

 

 

Nguyễn Kim Ngọc

X15.1361

TĐV

 

 

Chi nhánh Công ty CP Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen tại TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

Tô Hoàng Anh

XIV19.2112

GĐCN

 

 

 

Vũ Phương Thanh

VII11.647

TĐV

178

276/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Đo đạc địa chính BTA Việt Nam

 

 

 

Nguyễn Vũ Thụy Thanh Hằng

XII17.1720

 

 

 

Nguyễn Vũ Hồng Nga

XII17.1801

TĐV

 

 

 

Phạm Đình Trường

X15.1436

TĐV

179

278/TĐG

Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Duyên Hải

 

 

 

 

Đinh Thị Kim Dung

XII17.1682

CTHĐQT

 

 

 

Lê Thị Mai Hương

IX14.1132

TĐV

 

 

 

Đỗ Minh Ngọc

VIII13.886

TĐV

180

279/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá VINA

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hương

XII17.1760

 

 

 

Nguyễn Bình Dương

XII17.1691

PGĐ

 

 

 

Đinh Việt Hùng

IX14.1122

TĐV

181

281/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá VTC

 

 

 

 

 

Đoàn Minh Tân

XII17.1835

CT HĐQT, GĐ

 

 

 

Nguyễn Trường An

XII17.1661

PGĐ

 

 

 

Trần Thanh Khiết

XII17.1767

PGĐ

182

283/TĐG

Công ty CP Tập đoàn định giá DATC

 

 

 

 

 

Trần Anh Trung

XII17.1877

TGĐ

 

 

 

Trần Cẩm Thạch

XII17.1837

CT HĐQT,TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thắm

XII17.1847

TĐV

183

285/TĐG

Công ty CP Ngôi sao Định giá

 

 

 

 

 

Đ Huy Triệu

XII17.1872

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thiện Thông

IX14.1203

TĐV

 

 

 

Phạm Minh Trâm

XIV19.2334

TĐV

184

287/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn và Đào tạo Quốc tế IVMA

 

 

 

 

Phạm Mạnh Tiến

VIII13.951

TGĐ

 

 

 

Đào Thị Hàng

VIII13.783

TĐV

 

 

 

Nguyễn Đình Của

VIII13.736

TĐV

185

288/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Đồng Tiến

 

 

 

 

 

Vũ Nam Anh

X15.1237

 

 

 

Lê Thùy Linh Trang

XIV19.2333

PGĐ

 

 

 

Lê Hữu Long

XII17.1780

TĐV

 

 

Công ty CP Thẩm định giá Đồng Tiến – Chi nhánh Khánh Hòa

 

 

 

Lê Hoàng Thanh Chí

XIV19.2127

GĐ CN

 

 

 

Đinh Đức Anh

IX14.1042

PGĐ CN

186

291/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá VPG Việt Nam

 

 

 

 

Bùi Nam Long

XII17.1781

CT HĐTV, GĐ

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

IX14.1127

TĐV

 

 

 

Lê Thị Hạnh

XIII18.1958

TĐV

 

 

 

Phạm Kim Trung

XIV19.2340

TĐV

 

 

 

Dương Hồng Điệp

IX14.1090

TĐV

187

294/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá DVT Việt Nam

 

 

 

 

Hà Đông

XII17.1702

TGĐ

 

 

 

Lê Thị Vinh

XI16.1656

TĐV

 

 

 

Lê Thị Hiền

X15.1293

TĐV

 

 

 

Bùi Đình Lập

XIII18.2107

TĐV

188

295/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá SAG

 

 

 

 

 

Mai Thanh Châu

XII17.1677

 

 

 

Nguyễn Lê Minh Hoàng

XII17.1736

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Vy

X15.1450

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình

XIV19.2119

TĐV

 

 

 

Cao Xuân Cảnh

XIII18.1913

TĐV

189

296/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Tín Việt

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải

XII17.1716

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh

XII17.1718

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hng

XI16.1497

TĐV

 

 

Chi nhánh miền Bắc – Công ty TNHH Thẩm định giá Tín Việt

 

 

 

Mông Thị Minh Hng

XI16.1496

GĐ CN

 

 

 

Trần Thanh Huyền

XII17.1755

TĐV

 

 

 

Nguyễn Phương Tin

XI16.1629

TĐV

190

297/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Trinh

V09.297

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hậu

XI16.1495

PTGĐ

 

 

 

Tạ Châu Phong

XIII18.2023

TĐV

191

298/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Hưng Thịnh Phát

 

 

 

 

Trần Hu Hòa

VIII13.801

 

 

 

Nguyễn Phúc Hậu

X16.1494

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tú

XIV19.2289

PGĐ

 

 

 

Trương Ngọc Duy

X15.1268

TP

192

299/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Đấu giá Phú Thọ

 

 

 

 

Phạm Văn Hiện

IX14.1115

 

 

 

Nguyễn Trọng Thuy

VII11.660

TĐV

 

 

 

Phạm Thu Phương

XIV19.2252

TĐV

193

300/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Thuận Phát

 

 

 

 

Phạm Văn Tuyến

XII17.1896

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

XIV19.2170

PTGĐ

 

 

 

Chu Quang Vịnh

X15.1448

PTGĐ

 

 

 

Bùi Thị Kim Thủy

IX14.1206

TĐV

194

302/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá – Đấu giá Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Trần Văn Bóc

06142

 

 

 

Phạm Thị Thanh Thủy

VII11.666

TĐV

 

 

 

Hoàng Thị Huyền

VII11.567

TĐV

 

 

 

Trần Văn Bc

IX14.1051

TĐV

195

304/TĐG

Công ty TNHH Hãng định giá và Kiểm toán Châu Á

 

 

 

 

Trần Anh Tuyến

XII17.1895

CT HĐTV, GĐ TĐG

 

 

 

Ngô Thùy Dung

XIII18.1929

TGĐ

 

 

 

Vũ Thị Báu

IX14.1050

TĐV

 

 

 

Trần Anh Tuấn

XIV19.2294

TĐV

196

307/TĐG

Công ty CP Định giá True Value

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh

XIII18.1988

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn

XIII18.2073

PTGĐ

 

 

 

Đỗ Thu Hng

XIV19.2165

TĐV

 

 

 

Phan Kim Hng

IV06177

TĐV

 

 

 

Mạc Văn Trung

XI16.1639

TĐV

197

308/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Á Âu

 

 

 

 

Vũ Khánh Linh

IX14.1143

TGĐ

 

 

 

Trần Thúy Hà

XI16.1490

TĐV

 

 

 

Phạm Thị Sơn

VIII13.944

TĐV

198

309/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định quốc tế Đông Dương

 

 

 

 

Trương Thái Sơn

III06124

CT HĐQT

 

 

 

Phạm Ngọc Minh Đức

V09.231

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Hữu Dương

VII11.504

P TGĐ

 

 

 

Phạm Thị Kim Phượng

VIII13.921

P TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trâm

X15.1431

P TGĐ

 

 

 

Lê Thị Thịnh

VIII13.990

TĐV

199

311/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Đỉnh Vàng

 

 

 

 

Lê Thanh Hng

VIII13-785

TGĐ

 

 

 

Đào Y Dương

X15.1269

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

VI10.392

TĐV

200

312/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn định giá ACC_Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành

III06129

TGĐ

 

 

 

Trần Thị Ánh Hồng

IX14.1121

TĐV

 

 

 

Đặng Lan Anh

VII11.457

TĐV

 

 

 

Vũ Thị Phương Thảo

XI16.1609

TĐV

201

313/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Cityland

 

 

 

 

Phạm Văn Quang

XII17.1824

CTHĐTV, GĐ

 

 

 

Nguyễn Nhật Thanh

IX14.1191

TĐV

 

 

 

Đặng Văn Dũng

VII11.490

TĐV

202

314/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá HCMC

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Tuyền

VII11.693

TGĐ

 

 

 

Lý Quỳnh Bảo Trân

VII11.676

TĐV

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy

XI16.1623

TĐV

 

 

 

Nguyễn Kim Đức

XI16.1479

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị M Linh

VII11.590

TĐV

203

315/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA

 

 

 

 

Nguyễn Trung Kiên

V09.247

TGĐ

 

 

 

Phạm Công Minh

IX14.1155

CTHĐTV

 

 

 

Trịnh Hồng Quang

X15.1382

TĐV

 

 

 

Hà Huy Khởi

XIV19.2206

TĐV

204

316/TĐG

Công ty CP Tư vấn quy hoạch và Thẩm định giá SBA

 

 

 

 

Phạm  Minh Phúc

XI16.1574

TGĐ

 

 

 

Phạm Ngọc Hu

XIV19.2194

TĐV

 

 

 

Mai Thị Hòa

XIV19.2176

TĐV

 

 

 

Đặng Thị Hương Lan

VIII13.844

TĐV

 

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh – Công ty CP Tư vấn quy hoạch và Thẩm định giá SBA

 

 

 

Lê Minh Tiến

XII17.1863

GĐCN

 

 

 

Trần Bích Ngọc

XI16.1559

TĐV

 

 

 

Trương Đức Hạnh

XII17.1717

TĐV

 

 

Chi nhánh Bắc Ninh – Công ty CP Tư vấn quy hoạch và Thẩm định giá SBA

 

 

 

Nguyễn Trung Hiếu

XII17.1728

GĐ CN

 

 

 

Lương Hoàng Phú

XIII18.2026

TĐV

205

317/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Minh Phát

 

 

 

 

 

Võ Hoành Sơn

IX14.1189

CT HĐQT, GĐ

 

 

 

Trần Hồng Thoại

X15.1414

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

VIII13.942

PGĐ

 

 

 

Đ Như Nhật

X15.1367

TĐV

206

319/TĐG

Công ty CP CITICS

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam

VI10.396

TGĐ

 

 

 

Trần Thanh Sang

XI16.1591

TĐV

 

 

 

Mai Trần Duy

XII17.1690

TĐV

 

 

 

Hà Đức Nghĩa

XIV19.2230

TĐV

 

 

 

Mai Thị Tú Trinh

XIII18.2079

TĐV

 

 

 

Phan Trần Trọng Nhân

XIV19.2236

TĐV

207

320/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phú Khang

 

 

 

 

Trịnh Minh Cường

IX14.1067

 

 

 

Nguyễn Trọng Lĩnh

IV06189

TĐV

 

 

 

Hoàng Việt Hưng

XI16.1522

TĐV

 

 

 

Chu Việt Hưng

VI10.375

TĐV

208

322/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Sông Hàn

 

 

 

 

 

Đặng Thị Kim Thúy

XII17.1858

 

 

 

Võ Đình Chi

VIII13.727

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

IX14.1097

TĐV

209

324/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh Đạt

 

 

 

 

Đinh Văn Dũng

IX14.1071

GĐ, GĐ CN

 

 

 

Hoàng Xuân Hoan

VIII13.803

TĐV

 

 

 

Võ Đức Hạnh

VIII13.781

TĐV

 

 

 

Đ Xuân Mạnh

VIII13.861

TĐV

 

 

Chi nhánh Rà Rịa – Vũng Tàu Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh

 

 

 

Trần Ngọc Tuyên

VII11.692

TĐV

 

 

 

Nguyễn Văn Hải

VIII13.771

TĐV

210

326/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

VIII13.943

 

 

 

Phan Thị Vy

XIV19.2353

TĐV

 

 

 

Trần Quốc Công

XIV19.2120

TĐV

211

328/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Gia Linh

 

 

 

 

 

Bùi Đức Hiếu

VII11.542

 

 

 

Bùi Thị Tuyết

XIV19.2300

CT HĐQT

 

 

 

Đoàn Thị Thảo

XIV19.2317

PGĐ

 

 

 

Đỗ Cảnh Tùng

XIV19.2297

TĐV

212

330/TĐG

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Laha

 

 

 

Hồ Như Hi

V09.236

 

 

 

Nguyễn Hu Lai

XIV19.2207

TĐV

 

 

 

Lê Thị Mỹ Hạnh

XI19.2162

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong

VII11.623

TĐV

213

332/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Hà Thành

 

 

 

 

Nguyễn Chí Đức

IX14.1094

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

XIII18.1981

TĐV

 

 

 

Nguyển Thị Thanh Thúy

VIII13.997

TĐV

214

334/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá PSD

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Trung

XII17.1879

 

 

 

Phạm Thúy Quỳnh

VI10.412

TĐV

 

 

 

Lạc Văn Thanh

XIII18.2050

TĐV

 

 

 

Đ Thu Huyền

XIII18.1986

TĐV

215

335/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá & Bất động sản NAVICO

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh

VII11.462

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

VIII13.832

TĐV

 

 

 

Bùi Phương Huyền

VII11.565

TĐV

216

337/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Gia Định

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cường

XI16.1464

 

 

 

Nguyễn Thái Kim Cương

XIII18.1923

TĐV

 

 

 

Lê Thiện Quang

XIV19.2256

TĐV

217

338/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Quảng Nam

 

 

 

 

Lê Cao Thanh

XII17.1838

 

 

 

Nguyễn Huy Ánh

VIII13.719

TĐV

 

 

 

Phan Thị Tố Trinh

VIII13.1019

TĐV

 

 

 

Võ Xuân Thu

06156

TĐV

218

339/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Châu Thành

 

 

 

 

Nguyễn Nhân Quyền

VIII13.929

 

 

 

Hàng M Mai

XI16.1543

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình

IX14.1053

TĐV

 

 

 

Nguyễn Xuân Cường

XIII18.1928

TĐV

219

341/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá P-Value

 

 

 

 

Trần Hồng Quân

XI16.1584

 

 

 

Hà Biên Cương

XIII18.1922

TĐV

 

 

 

Phan Thị Sao Vi

VII11.698

TĐV

220

343/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Galaxy Việt Nam

 

 

 

 

Lại Trường Dương

IX14.1086

 

 

 

Trần Hồng Giang

XIII18.1950

TĐV

 

 

 

Lê Thế Thanh

VIII13.975

TĐV

 

 

 

Nguyễn Công Bng

XIII18.1911

TĐV

221

345/TĐG

Công ty TNHH DPV

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Hà

X15.1278

 

 

 

Ngô Duy Anh Xuân Sơn

X15.1393

TĐV

 

 

 

Trần Hồ Tấn Đạt

XI16.1474

TĐV

 

 

 

Hoàng Trần Ngọc

XI16.1562

TĐV

222

346/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An Phát

 

 

 

 

Trần Nghiêm

IX14.1164

 

 

 

Nguyễn Xuân Quang

XIV19.2257

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Trọng Đức

XIV19.2145

TĐV

 

 

 

Nguyễn Nam Hải

XIV19.2156

TĐV

223

347/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Fair Value

 

 

 

 

Trần Xuân Chánh

XII17.1676

TGĐ

 

 

 

Trần Doãn Tùng

XII17.1890

TĐV

 

 

 

Võ Phú Phát

XIII18.2022

TĐV

224

348/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình

XII17.1674

 

 

 

Nguyễn Thị Mai

XIII18.2010

PGĐ

 

 

 

Lê Th Oanh

XII17.1815

TĐV

 

 

 

Đỗ Thị Cúc

XIV19.2122

TĐV

225

349/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN

 

 

 

 

 

Mai Thị Thanh Thảo

XI16.1611

 

 

 

Đỗ Thị Thu Giang

XII17.1706

PGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân

IX14.1226

PGĐ

 

 

 

Griffiths Troydon John

VIII13.1038

TĐV

226

351/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá An Phú

 

 

 

 

 

Âu Dương Huy

XII17.1748

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Hồng Dương

XIII18.1940

TĐV

 

 

 

Võ Thị Kim Quyên

XII17.1828

TĐV

227

352/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt

 

 

 

 

Trần Hu Vân

V09.303

TGĐ

 

 

 

Bùi Thị Tĩnh

VIII13.952

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Trang

VIII13.1011

PTGĐ

 

 

 

Nguyễn Sơn Tùng

VI10.438

PTGĐ

228

353/TĐG

Công ty TNHH MTV Thẩm định giá SGL

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Quang

VII11.629

 

 

 

Lê Quang Hàng

I05010

TĐV

 

 

 

Lê Văn Trọng

II05061

TĐV

 

 

 

Hoàng Kim Đính

06069Đ1

TĐV

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Dung

VIII13.742

TĐV

229

355/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn TMS

 

 

 

 

 

Lê Quốc Hưng

XII17.1756

TGĐ

 

 

 

Lê Phương Ngọc Tho

XIII18.2054

TĐV

 

 

 

Võ Thị Mộng Thúy

X15.1421

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thu

X15.1416

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Châu

X15.1251

TĐV

 

 

 

Lâm Quốc Tiến

XII17.1864

TĐV

230

356/TĐG

Công ty cổ phần Thẩm định giá Việt

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tâm

IV06.207

TGĐ

 

 

 

Ngô Thảo

V09.283

PTGĐ

 

 

 

Lê Nguyễn Quang Phương

IX14.1178

TĐV

 

 

 

Nguyễn Đăng Khoa

VII11.577

TĐV

231

357/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định và Kiểm toán Việt Nam

 

 

 

 

Trần Duy Nguyên

IV06202

 

 

 

Lê Thị Hồng Lam

XII17.1770

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Hoàng Đạt

IX14.1087

TĐV

232

358/TĐG

Công ty cổ phần Thẩm định giá SMG

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Minh

XI16.1548

 

 

 

Lê Thị Thanh Mai

XI16.1545

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

XI16.1634

TĐV

233

359/TĐG

Công ty TNHH Chuẩn mực tài chính và Tư vấn thương vụ Việt Nam

 

 

 

Đinh Anh Tài

VII11.640

TGĐ

 

 

 

Lê Thị Phương Thảo

VIII13.984

PTGĐ

 

 

 

Phạm Hoàng Nam

XII17.1799

TĐV

 

 

 

Trịnh Thị Thu Hà

XIII18.1954

TĐV

234

361/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá trị Việt

 

 

 

 

 

Võ Thị Bình Minh

VII11.605

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thanh Điền

XIV19.2139

CT HĐQT

 

 

 

Nguyễn Lê Trung Nghĩa

XIV19.2231

PTGĐ

 

 

 

Đặng Hòa Kính

XIV19.2198

PTĐG

 

 

 

Nguyễn Hoài Pháo

XIV19.2240

TĐV

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Đối

XIII18.1945

TĐV

 

 

 

Đào Nhật Nghiêm

XIII18.2015

TĐV

235

362/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars

 

 

 

 

Đoàn Tiến Hưng

IX14.1130

CT HĐTV

 

 

 

Nguyễn Hữu Trang

IX14.1219

PGĐ

 

 

 

Lê Thị Quỳnh Nga

VIII13.880

TĐV

236

363/TĐG

Công ty CP Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam

 

 

 

Lê Quý Lộc

IX14.1151

CT HĐQT

 

 

 

Lê Mạnh Cường

XIV19.2125

TĐV

 

 

 

Lê Ngọc Mai

XIII18.2008

TĐV

 

 

 

Trần Vân Khánh

XIV19.2201

TĐV

 

 

 

Trn Văn Tiến

XIV19.2282

TĐV

237

364/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Vương

X15.1449

CT HĐTV, GĐ

 

 

 

Huỳnh Thị Thanh Tâm

XIV19.2275

TĐV

 

 

 

Trần Thị Cẩm Tú

IX14.1217

TĐV

238

365/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Việt

 

 

 

 

Bùi Văn Thng

XII17.1850

 

 

 

Trần Văn Vũ

XIV19.2351

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

XIV19.2187

TĐV

239

367/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hiền

X15.1296

 

 

 

Lê Huy Khánh

XIV19.2199

CTHĐTV, PGĐ

 

 

 

Phan Công Hoàng Hiến

XIII18.1962

TĐV

 

 

 

Phùng Xuân Khánh

XIV19.2200

TĐV

240

368/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Caliva

 

 

 

 

 

Nguyn Mạnh Chiến

X15-1253

 

 

 

Đồng Ngọc Ánh

XIV19.2113

PGĐ

 

 

 

Nguyn Quỳnh Ly

XIV19.2221

PGĐ

 

 

 

Nguyn Minh Nam

IX14.1159

TĐV

 

 

 

Trần An Pha

X15.1371

TĐV

 

 

 

Võ Thị Thu Hà

XII17.1709

TĐV

 

 

 

Lê Việt Dũng

XIII18.1938

TĐV

 

 

 

Lê Thị Ngà

XIII18.2012

TĐV

241

369/TĐG

Công ty CP Định giá & Tư vấn Useful

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Đạt

XI16.1555

Giám đốc

 

 

 

Nguyn Tiến Huynh

X15.1313

TĐV

 

 

 

Nguyn Trọng Tho

XII17.1846

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thụy Ngọc Hạnh

IX14.1111

TĐV

242

371/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá An Việt

 

 

 

 

Lê Tuấn Anh

XII17.1664

TĐV

 

 

 

Phan Ngọc Tú

XIII18.2085

PGĐ

 

 

 

Trần Trung Đức

XIII18.1949

TĐV

 

 

 

Phan Thanh Sơn

XIII18.2043

TĐV

243

372/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Hải An

 

 

 

 

 

Nguyn Văn Dự

VI10.343

 

 

 

Hoàng Bích Loan

IX14.1146

TĐV

 

 

 

Nguyn Thị Như Nguyệt

VIII13.893

TĐV

244

373/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Sao Việt

 

 

 

 

 

Tào Quang Khiêm

IX14.1136

 

 

 

Nguyễn Thái Lộc

XIV19.2218

PGĐ

 

 

 

Nguyn Quốc Tùng

XIII18.2090

TĐV

 

 

 

Phạm Duy Tâm

XIV19.2276

TĐV

245

379/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá VAS

 

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Oanh

VII11.621

TGĐ

 

 

 

Nguyn Thị Út Em

VIII13.756

TĐV

 

 

 

Nguyn Trọng Nguyện

XII17.1808

TĐV

 

 

 

Nguyn Hoài Nam

XIV19.2223

TĐV

 

 

 

Trần Thị Thảo

XII17.1844

TĐV

 

 

 

Hoàng Thị Xuân Lựu

X15.1346

TĐV

 

 

 

Lê Thị Như Quỳnh

X15.1389

TĐV

246

380/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Bất động sản Trường Phúc

 

 

 

 

Trần Viết Nhật

IX14.1170

TGĐ

 

 

 

Vũ Thao Trường

XIV19.2342

CTHĐQT

 

 

 

Phan Ngọc Ánh

XIV19.2114

TĐV

 

 

 

Phạm Văn Toàn

XI16.1631

TĐV

247

381/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Tân Hoàng Minh

 

 

 

 

Ngô Thị Thủy Liên

IV06187

 

 

 

Lương Xuân Thao

XIV19.2316

TĐV

 

 

 

Ngô Thanh Tân

XII17.1836

TĐV

248

382/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Định giá Value

 

 

 

 

 

NguyHoàng Quyết

VIII13.932

CT HĐQT, TGĐ

 

 

 

Lê Thanh Duy

VIII13.743

PTGĐ

 

 

 

Vũ Đức Cường

VIII13.740

TĐV

 

 

 

Trần Như Huỳnh

VIII13.827

TĐV

249

385/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá TCValue

 

 

 

 

 

Dương Thị Thu Thủy

IX14.1207

CT HĐQT, GĐ

 

 

 

Lê Thị Kim Cúc

XIII18.1921

PGĐ

 

 

 

Nguyn Ngọc Dũng

XI16.1470

TĐV

250

387/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá TAC

 

 

 

 

 

Trần Trung Đức

XI16.1482

TGĐ

 

 

 

Hoàng Trọng Minh

XII17.1793

PTGĐ

 

 

 

Nguyn Thành Trung

XIV19.2339

TĐV

251

388/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA

 

 

 

 

Hàn Chí Dũng

XI14.1073

TĐG

 

 

 

Bùi Tuấn Đôn

IX14.1092

P TGĐ

 

 

 

Lại Thị Hường

XIV19.2191

TĐV

 

 

 

Nguyễn Hồng Quân

X15.1384

TĐV

252

389/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá QAV

 

 

 

 

 

Vũ Quang Ninh

XI16.1570

CTHĐQT, GĐ

 

 

 

Bùi Duy Phúc

XIV19.2244

TĐV

 

 

 

Vũ Lan Hương

XIV19.2190

TĐV

253

391/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá iValue

 

 

 

 

 

Nguyễn Sơn Tùng

XI16.1649

 

 

 

Đoàn Ngọc Thúy

XI16.1619

TĐV

 

 

 

Ngô Đức Hưng

VIII13.829

TĐV

254

394/TĐG

Công ty CP Tư vn và Thẩm định giá Hoàng Kim

 

 

 

 

Trần Thị Giang Hi

VIII13.774

TGĐ

 

 

 

Nguyn Huy Binh

XIV19.2117

CT HĐQT

 

 

 

Trần Hoàng Việt

XIV19.2349

TĐV

255

395/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Qung Nam

 

 

 

 

Trần Thị Ly Na

VII11.606

 

 

 

Lê Vĩnh Phú

VIII13.908

TĐV

 

 

 

Trương Văn Bay

XII17.1670

TĐV

 

 

 

Hường Thị Xuân Hưởng

XIV19.2193

TĐV

 

 

 

Nguyn Thu Thảo

XII17.1845

TĐV

256

396/TĐG

Công ty CP Thm định giá và Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn

 

 

 

 

Mai Phước Hưởng

XI16.1526

 

 

 

Huỳnh Thanh Nhân

XIII18.2017

CT HĐQT

 

 

 

Nguyn Thị T Quyên

XIV19.2262

TĐV

257

401/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Hội Nhập

 

 

 

 

Nguyễn Hưng Long

VII11.595

TGĐ

 

 

 

Trần Công Luận

V09.256

PTGĐ

 

 

 

Trịnh Thị Diêm Hải

VI10.357

TP

258

402/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Đam San

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hi

VIII13.773

 

 

 

Lương Ngọc Nghĩa

XIII18.2014

TĐV

 

 

 

Khoa Năng Quang

IX14.1184

TĐV

259

403/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Big Việt Nam

 

 

 

 

Nguyễn Thành Quân

VII11.631

TGĐ

 

 

 

Phùng Ngọc Điệp

XIV19.2141

PTGĐ

 

 

 

Lê Thị Bích

XII17.1671

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết

VIII13.970

TĐV

 

 

 

Lê Mã Lương

XI16.1541

TĐV

 

 

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty CP Thẩm định giá Big Việt Nam

 

 

 

Phạm Anh Tiến

XIII18.2069

GĐ CN

 

 

 

Nguyn Thanh Tòng

XIII18.2074

TĐV

 

 

Chi nhánh Đà Nng – Công ty CP Thẩm định giá Big Việt Nam

 

 

 

Nguyn Thị Hải Yến

IX14.1232

GĐ CN

 

 

 

Ngô Thị Thư

X15.1423

TĐV

260

404/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá TT.Huế

 

 

 

 

 

Nguyn Hùng Cường

06067Đ1

 

 

 

Lê Văn Lộc

XIII18.2005

PGĐ

 

 

 

Vũ Thị Hoa Huyền

XII17.1752

PGĐ

261

405/TĐG

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam

 

 

 

 

Nguyn Tiến Dũng

IX14.1074

TGĐ

 

 

 

Đ Minh Quang

XIV19.2255

 

 

 

Hoàng Thị Mậu

XII17.1788

TĐV

262

407/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Delta

 

 

 

 

 

Nguyn Thị Thu Thảo

V09.219

 

 

 

Trịnh Ngọc Luyện

XIV19.2220

PGĐ

 

 

 

Lê Xuân Quý

VI10.410

TĐV

263

409/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hà Thành

 

 

 

 

Mai Văn Công

IX14.1060

 

 

 

Mai Văn Khương

X15.1332

TĐV

 

 

 

Nguyn Văn Hưng

XI16.1521

TĐV

264

412/TĐG

Công ty cổ phần Thẩm định và Dịch vụ tài sn Phương Đông

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân

XI16.1660

 

 

 

Lê Anh Khoa

XIII18.1990

PGĐ

 

 

 

Lê Thùy Linh

XIV19.2211

TĐV

 

 

 

Trần Nguyn Minh Hoàng

XIII18.1968

TĐV

 

 

 

Trần Thị Thanh Trâm

XIII18.2075

TĐV

265

413/TĐG

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Thành Nam

 

 

 

 

Dương Thế Đồng

XIII18.1946

 

 

 

Mai Quốc Trung

XIII18.2082

TĐV

 

 

 

Lương Minh Phương

XIV19.2248

TĐV

266

414/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

 

 

 

Lê Văn Thường

VIII13.1006

TGĐ

 

 

 

Kiều Xuân Tuyển

X15.1443

P TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

VIII13.895

P TGĐ

 

 

 

Nguyễn Hương Huyền

XII17.1753

TĐV

267

416/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Anytime

 

 

 

 

Nguyn Nam Thng

IX14.1197

TGĐ

 

 

 

Nguyn Minh Nhật

XI16.1566

TĐV

 

 

 

Nguyễn Minh Đức

IX14.1095

TĐV

268

419/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Nam Phát

 

 

 

 

Nguyn Trương Ngọc Kim

IX14.1138

 

 

 

Đỗ Ngọc Thanh Liêm

XII17.1776

PGĐ

 

 

 

Chế Đình Đức

XI16.1478

TĐV

269

420/TĐG

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá VIN

 

 

 

 

Vũ Thị Giang Hương

X15.1320

TGĐ

 

 

 

Bùi Thị An Thương

XIV19.2331

PTGĐ

 

 

 

Bùi Thị Hạnh

XIV19.2159

TĐV

270

422/TĐG

Công ty CP TOPENVALUE

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Đào

VI10.342

TGĐ

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo

X15.1406

TĐV

 

 

 

Nguyn Thị Ngọc Dân

X15.1256

TĐV

271

423/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Định giá Việt Nam

 

 

 

 

Trần Vũ Hiệp

XIII18.1965

TGĐ

 

 

 

Khúc Thanh Tùng

XI16.1650

TĐV

 

 

 

Cao Hu Kiên

XIII18.1996

TĐV

272

424/TĐG

Công ty CP Thm định giá Thăng Long

 

 

 

 

 

Vũ Văn Doanh

XI16.1466

 

 

 

Nguyn Thị Quỳnh Anh

XIII18.1907

TĐV

 

 

 

Phùng Thị Hoa

VII11.544

TĐV

 

 

 

Phạm Trường Giang

XI16.1485

TĐV

273

425/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Th Dầu Một

 

 

 

Trương Phúc Khải

XI16.1528

TGĐ

 

 

 

Tăng Quốc Dũng

XIV19.2136

PTGĐ

 

 

 

Cao Huy Thạch

XIV19.2302

TĐV

274

428/TĐG

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT

 

 

 

Nguyn Xuân Hòa

VI10.366

TGĐ

 

 

 

Vũ Kim Hồng

XII17.1738

PTGĐ

 

 

 

Trần Thị Nguyệt

VIII13.894

PTGĐ

 

 

 

Trần Thị Huyền Thanh

XIV19.2311

TĐV

 

 

 

Nguyn Vũ Hảo

XIII18.1960

TĐV

275

429/TĐG

Công ty TNHH Quản lý và khai thác tài sn AMC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung

XII17.1814

 

 

 

Phạm Vĩnh Thịnh

XIII18.2058

TĐV

 

 

 

Lê Thị Thu

XIV19.2327

TĐV

 

 

 

Bùi Quang Thái

XIV19.2303

TĐV

276

430/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính BTC Miền Trung

 

 

 

Đặng Thị Bình

VII11.468

TGĐ

 

 

 

Phan Thị Thu Hải

VIII13.769

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Cúc

VIII13.735

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Vy Tho

XI16.1612

TĐV

 

 

 

Ngô Hoàng Tùng

XIII18.2108

TĐV

277

431/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hoa Phượng

 

 

 

 

Đào Văn Hùng

XII17.1743

 

 

 

Nguyn Văn Hùng

IX14.1125

TĐV

 

 

 

Tạ Thị Việt Phương

V09.271

TĐV

278

433/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá TMC

 

 

 

 

 

Nguyn Thế Thng

XII17.1849

TGĐ

 

 

 

Nguyn Văn Mạnh

XIV19.2222

TĐV

 

 

 

Hoàng Phong Hi

XIV19.2154

PTGĐ

279

434/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Đà Nng

 

 

 

 

 

Trần Vĩnh Ninh

XIII18.2020

 

 

 

Phan Nguyễn Linh Đa

VI10.340

PGĐ

 

 

 

Nguyn Đình Thành

XIII18.2051

TĐV

280

435/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Tâm Việt

 

 

 

 

 

Nguyn Văn Điệp

IV06.319

 

 

 

Lê Thị Thanh Huyền

VI10.378

TĐV

 

 

 

Trần Xuân Thạnh

XIV19.2315

TĐV

 

 

 

Nguyễn Trọng Dũng

XIII18.1936

TĐV

281

436/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Sen Vit

 

 

 

 

 

Hồ Ngọc Tuấn

06085Đ1

CT HĐQT, GĐ

 

 

 

Hồ Nguyễn Ngọc Phương

IX14.1177

PGĐ

 

 

 

Nguyn Thị Phương

IX14.1180

TĐV

 

 

 

Trần Quang Đạo

XII17.1696

TĐV

 

 

 

Nguyn Thị Hồng

VII11.548

TĐV

282

437/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

 

 

 

 

Hoàng Anh Tú

XIII18.2084

 

 

 

Nguyễn Thành Lâm

X15.1335

TĐV

 

 

 

Trần Hoài Anh

VIII13.717

TĐV

283

438/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Thành Phát

 

 

 

 

Nguyn Huy Pha

X15.1370

 

 

 

Nguyễn Hồng Diệu

VII11.487

TĐV

 

 

 

Phạm Tuấn Linh

X15.1340

TĐV

284

439/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá S&P

 

 

 

 

Nguyn Hải Linh

XI16.1534

 

 

 

Phạm Thị Hồng Ánh

XII17.1668

TĐV

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

XI16.1525

TĐV

285

440/TĐG

Công ty TNHH Kim toán Thẩm định giá và Tư vấn SVC Việt Nam

 

 

 

Lê Thị Diệu Hoàng

X15.1304

 

 

 

Trần Văn Phú

XIII18.2027

CTHĐTV, PGĐ

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn

XII17.1866

PGĐ

286

441/TĐG

Công ty CP Dịch vụ Thẩm định giá HTH

 

 

 

 

Lê Đình Thi

X15.1409

TGĐ

 

 

 

Trần Thanh Vương

XIV19.2352

PTGĐ

 

 

 

Lâm Hoàng Sơn

XII17.1830

TĐV

287

442/TĐG

Công ty CP Thm định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

 

 

 

 

Nguyn Duy Lập

XIII18.2001

TGĐ

 

 

 

Trần Văn Sơn

XII17.1832

TĐV

 

 

 

Nguyn Thị Thu Hng

XIV19.2167

TĐV

288

443/TĐG

Công ty Cổ phần COLLIERS Việt Nam

 

 

 

 

 

NguyHữu Thoan

VII11.657

 

 

 

Nguyễn Đồng Tân

XIV19.2278

PGĐ

 

 

 

Hoàng Đức Long

VIII13.851

TĐV

 

PHỤ LỤC 02:

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ KHÔNG BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2022 của 
Bộ Tài chính)

 

Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá sau đây khônbảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Trường hợp các doanh nghiệp không bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 39 Luật giá, Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 01/01/2023, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khon 1 Điều 40 của Luật giá hoặc đến khi có Thông báo khác.

STT

Mã s Giấy chứng nhận

Tên doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá

1

043/TĐG

Công ty TNHH Kim toán ASCO – Chi nhánh miền Bắc

2

044/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá Indochina

3

084/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Thanh Xuân

4

086/TĐG

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt tại Hà Nội

5

102/TĐG

Công ty TNHH Kim toán và Định giá Châu Á – Chi nhánh Tâm Việt

6

105/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt

7

124/TĐG

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính và Thẩm định giá VIETVALUE

8

144/TĐG

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thm định giá Thăng Long

9

162/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

10

169/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và tư vấn VVC Việt Nam

11

199/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á

12

222/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

13

225/TĐG

Công ty TNHH Định giá Tâm Sen

14

230/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội

15

238/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin

16

254/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn Cầu – Chi nhánh Đắk Lắk

17

284/TĐG

Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Ami

18

289/TĐG

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vn đầu tư Miền Tây

19

292/TĐG

Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tài sn Delta

20

318/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá BMC Việt Nam

21

340/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An

22

344/TĐG

Công ty TNHH Global CPAs

23

406/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá PRD

24

411/TĐG

Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL

25

427/TĐG

Công ty TNHH Thẩm định giá và Thương Mại Việt Nam

26

432/TĐG

Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư Vinacert

BỘ TÀI CHÍNH

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: (028) 2200 2060 – 0909.399.961.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinh.com.vn

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học
Rate this post

Ngọc Tuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *